Language of document :

7. jaanuaril 2011 esitatud hagi - Descamps versus komisjon

(kohtuasi F-2/11)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Eric Descamps (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid L. Levi ja A. Blot)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus vabastada hageja katseaja lõpul teenistusest ja teiseks nõue hüvitada hagejale selle otsusega põhjustatud kahju.

Hageja nõuded

tühistada Euroopa Komisjoni personalihalduse ja julgeoleku peadirektoraati kuuluva direktoraadi HR.B personalihalduse kesksed protsessid 1: teenistuskäik direktori poolt ametisse nimetava asutuse rollis 1. märtsil 2010 vastu võetud otsus vabastada hageja teenistusest alates 31. märtsist 2010;

tühistada vajalikus ulatuses 24. detsembri 2010. aasta otsus, millega jäeti kaebus rahuldamata;

eelnevast lähtudes ennistada hageja teenistusse alalise ametnikuna alates 1. aprillist 2010 ja mõista tema kasuks välja töötasu summa, mille ta oleks pidanud saama alalise ametnikuna alates sellest kuupäevast, sh kõik tuletatud õigused (ka pensioniõigused), ja mille suuruseks hageja hindab esialgu ja ex aequo et bono 39600 eurot;

mõista kostjalt mittevaralise kahju hüvitamiseks välja summa, milleks on esialgu ja ex aequo et bono määratud 10000 eurot;

mõista kostjalt välja viivis võlgnetavatelt summadelt;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

____________