Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 7. janvārī - Descamps/Komisija

(lieta F-2/11)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Eric Descamps (Brisele, Beļģija) (pārstāvji - L. Levi un A. Blot, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Lēmuma atlaist prasītāju no amata pārbaudes laika beigās atcelšana, kā arī ar šo lēmumu viņam radīto zaudējumu atlīdzināšana

Prasītāja prasījumi:

atcelt Eiropas Komisijas Cilvēkresursu un drošības ģenerāldirekcijas direkcijas "HR.B- Centrālie personālvadības procesi 1: Karjera" direktora, kas īstenoja iecēlējinstitūcijas pilnvaras, 2010. gada 1. marta lēmumu atlaist prasītāju no amata ar 2010. gada 31. martu;

tiktāl, ciktāl nepieciešams, atcelt 2010. gada 24. septembra lēmumu noraidīt sūdzību;

līdz ar to atjaunot prasītāju amata pienākumos kā apstiprinātu ierēdni no 2010. gada 1. aprīļa un viņam izmaksāt tādu darba samaksas summu, kuru tas būtu saņēmis kā apstiprinātais ierēdnis no šī datuma, ieskaitot visas atvasinātās tiesības (ieskaitot tiesības uz pensiju), kuras viņš provizoriski ir novērtējis ex aequo et bono EUR 39 600 apmērā;

piespriest atbildētājai samaksāt provizoriski ex aequo et bono noteiktu summu EUR 10 000 apmērā ka atlīdzību par ciesto morālo kaitējumu;

piespriest atbildētājai samaksāt nokavējuma procentus par pamata parāda summu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________