Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 7 stycznia 2011 r. - Descamps przeciwko Komisji

(Sprawa F-2/11)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Eric Descamps (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i A. Blot)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie zwolnienia skarżącego po zakończeniu okresu próbnego oraz naprawienie krzywdy wyrządzonej ww. decyzją.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 1 marca 2010 r. wydanej przez dyrektora dyrekcji HR.B- Kluczowe sprawy dotyczące zasobów ludzkich 1: Przebieg kariery zawodowej, Dyrekcja generalna ds. zasobów ludzkich i bezpieczeństwa Komisji Europejskiej, działającego w charakterze organu powołującego, w sprawie zwolnienia skarżącego z dniem 31 marca 2010 r.;

Stwierdzenie nieważności, w razie potrzeby, decyzji z dnia 24 września 2010 r. oddalającej zażalenie;

W związku z powyższym, przywrócenie skarżącego w obowiązkach w charakterze urzędnika powołanego na czas nieokreślony z dniem 1 kwietnia 2010 r. oraz przyznanie mu od tego dnia wynagrodzenia w kwocie, którą powinien otrzymywać jako urzędnik powołany na czas nieokreślony wraz ze wszystkimi wynikającymi z tego uprawnieniami (w tym uprawnieniami emerytalnymi), szacowanej przez skarżącego na ustaloną tymczasowo i ex aequo et bono kwotę 39 600 EUR;

Zasądzenie od pozwanej ustalonej tymczasowo i ex aequo et bono kwoty 10 000 EUR, tytułem zadośćuczynienia za krzywdę;

Zasądzenie od pozwanej odsetek za zwłokę od wskazanych należnych kwot;

Obciążenie Komisji kosztami postępowania.

____________