Language of document : ECLI:EU:F:2009:123

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (втори състав)

24 септември 2009 година

Дело F-36/08

Arno Schell

срещу

Комисия на Европейските общности

„Публична служба — Длъжностни лица — Повишаване — Предоставяне на точки за предимство от генералните директори — Процедура по повишаване за 2007 г.“

Предмет: Жалба подадена на основание член 236 ЕО и член 152 AE, с която г‑н Schell иска да бъдат отменени докладът за развитие на кариерата му за периода от 1 януари до 31 декември 2006 г., както и официално заявените намерения за предоставяне на точки за предимство, приети от генералния директор за процедурата по повишаване за 2007 г.

Решение: Отхвърля жалбата. Осъжда жалбоподателя да заплати всички съдебни разноски.

Резюме

Длъжностни лица — Атестиране — Доклад за развитие на кариерата

(членове 43 и 45 от Правилника за длъжностните лица)

От член 8, параграф 7 от приетите от Комисията общи разпоредби за изпълнение на член 43 от Правилника, не може да бъде изведено задължение за администрацията да прави сравнителна оценка на атестираните длъжностни лица, за да изготви доклада за развитие на кариерата им. Тази разпоредба всъщност трябва да се тълкува с оглед на нейния контекст. На първо място, ако член 43 от Правилника задължава да бъдат оценени под формата на доклад за развитие на кариерата, изготвян най-малко веднъж на всеки две години, способностите, ефикасността и поведението в службата на всяко длъжностно лице, този правилник не предвижда това оценяване да бъде сравнително, каквито са изискванията в член 45 от Правилника. Напротив според член 8, параграф 5 от посочените общи разпоредби за изпълнение атестирането в раздел „Ефикасност“ се прави с оглед на поставени на всяко длъжностно лице цели, които то трябва да постигне. Освен това посочената в член 8, параграф 7, първа алинея от тези общи разпоредби за изпълнение проверка е предварителен етап преди съгласуването, предвидено във втората алинея от същия член, което има за цел да осигури в рамките на всяка генерална дирекция последователност при оценяването на заслугите, което се прави при атестирането. От всичко изложено по-горе следва, че споменатото в член 8, параграф 7, първа алинея от тези общи разпоредби за изпълнение сравняване на заслугите трябва да се разбира като един от елементите, позволяващи да се осъществява контрол за последователността при оценяването, а не в смисъл, че докладите за развитие на кариерата могат да бъдат изготвени само след сравняване на заслугите на всички длъжностни лица.

(вж. точки 37—39 и 41)

Позоваване на:

Съд на публичната служба — 13 декември 2007 г., Sundholm/Комисия, F‑42/06, Сборник СПС, стр. I‑A‑1‑0000 и II‑A‑1‑0000, точка 31