Language of document : ECLI:EU:F:2009:123

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

24 päivänä syyskuuta 2009

Asia F-36/08

Arno Schell

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Ylennys – Pääjohtajien myöntämät etusijapisteet – Vuoden 2007 ylennyskierros 

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklaan perustuva kanne, jossa Arno Schell vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan hänen urakehitystään ajalla 1.1.–31.12.2006 koskevan kertomuksen sekä pääjohtajan myöntämiä etusijapisteitä koskevan virallisen ehdotuksen vuoden 2007 ylennyskierroksella.

Ratkaisu: Kanne hylätään. Kantajat velvoitetaan korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

Virkamiehet – Arviointi – Urakehitystä koskeva kertomus

(Henkilöstösääntöjen 43 ja 45 artikla)

Henkilöstösääntöjen 43 artiklan yleisten täytäntöönpanosäännösten, jotka komissio on antanut, 8 artiklan 7 kohdasta ei voida johtaa hallinnolla olevaa velvollisuutta toteuttaa arvioitujen virkamiesten vertailua heidän urakehitystään koskevan kertomuksen laatimiseksi. Kyseinen säännös on luettava oikeassa asiayhteydessä. Vaikka henkilöstösääntöjen 43 artiklassa velvoitetaan arvioimaan kunkin virkamiehen pätevyyttä, tehokkuutta ja käytöstä viranhoidossa vähintään kahden vuoden välein laadittavassa urakehitystä koskevassa kertomuksessa, kyseisissä henkilöstösäännöissä ei säädetä, että tämän arvioinnin olisi perustuttava vertailuun, kuten henkilöstösääntöjen 45 artiklan tapauksessa. Päinvastoin on niin, että kyseisten yleisten täytäntöönpanosäännösten 8 artiklan 5 kohdan mukaan arviointi toteutetaan otsikon ”Tehokkuus” osalta kunkin virkamiehen omiin tulostavoitteisiin nähden. Lisäksi yleisten täytäntöönpanosäännösten 8 artiklan 7 kohdan ensimmäisessä alakohdassa mainittu tarkistus on edellytyksenä kyseisen artiklan toisessa alakohdassa säädetylle yhteistoiminnalle, jonka tarkoituksena on huolehtia kussakin pääosastossa siitä, että arvioinnin yhteydessä toteutettu ansioiden arviointi on yhdenmukaista. Kaiken edellä esitetyn perusteella kyseisten täytäntöönpanosäännösten 8 artiklan 7 kohdan ensimmäiseen alakohtaan sisältyvä viittaus ansioiden vertailuun on ymmärrettävä siten, että sillä tarkoitetaan yhtä niistä tekijöistä, joiden avulla arviointien yhdenmukaisuutta voidaan valvoa, eikä se tarkoita sitä, että urakehitystä koskevat kertomukset voitaisiin laatia vasta kaikkien virkamiesten ansioiden vertailun jälkeen.

(ks. 37–39 ja 41 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: asia F‑42/06, Sundholm v. komissio, 13.12.2007 (Kok. H., s. I‑A‑1‑0000 ja II‑A‑1‑0000, 31 kohta)