Language of document : ECLI:EU:F:2009:123

Tarnautojų teismo (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2009 m. rugsėjo 24 d.

Byla F‑36/08

Arno Schell

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Pareigų paaukštinimas – Generalinių direktorių atliekamas pirmenybės balų skyrimas – 2007 m. pareigų paaukštinimo procedūra“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo A. Schell prašo panaikinti jo karjeros raidos ataskaitą už laikotarpį nuo 2006 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. ir generalinio direktoriaus formaliai išreikštus ketinimus dėl pirmenybės balų skyrimo per 2007 m. pareigų paaukštinimo procedūrą.

Sprendimas: Atmesti ieškinį. Ieškovas padengia visas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Vertinimas – Karjeros raidos ataskaita

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 ir 45 straipsniai)

Pagal Komisijos priimtų Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 straipsnio bendrųjų įgyvendinimo nuostatų 8 straipsnio 7 dalį administracijai nenustatoma pareiga rengiant pareigūnų karjeros raidos ataskaitas lyginti vertinamus pareigūnus. Iš tikrųjų minėta nuostata turi būti aiškinama atsižvelgiant į jos kontekstą. Visų pirma, nors Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 straipsniu reikalaujama, kad kiekvieno pareigūno gebėjimai, darbo našumas ir elgesys tarnyboje būtų įvertinami karjeros raidos ataskaitoje, rengiamoje ne rečiau kaip kartą per dvejus metus, minėtuose nuostatuose nenurodyta, kad šis vertinimas turi būti lyginamasis, kaip tai numatyta Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnyje. Atvirkščiai, pagal minėtų Bendrųjų įgyvendinimo nuostatų 8 straipsnio 5 dalį, kiek tai susiję su skyreliu „Darbo našumas“, vertinama atsižvelgiant į kiekvienam pareigūnui nustatytus tikslus. Be to, minėtų Bendrųjų įgyvendinimo nuostatų 8 straipsnio 7 dalies pirmoje pastraipoje nurodytas patikrinimas yra pirminis minėto straipsnio antroje pastraipoje numatyto susitarimo etapas, kuriuo siekiama užtikrinti, kad kiekviename generaliniame direktorate per vertinimo procedūrą atliekamas nuopelnų įvertinimas būtų nuoseklus. Iš visų šių paaiškinimų matyti, kad nuorodą į minėtų Bendrųjų įgyvendinimo nuostatų 8 straipsnio 7 dalies pirmoje pastraipoje nurodytą nuopelnų palyginimą reikia suprasti kaip vieną iš veiksnių, leidžiančių kontroliuoti vertinimų nuoseklumą, o ne kaip reiškiančią, kad karjeros raidos ataskaitos gali būti rengiamos tik palyginus visų pareigūnų nuopelnus.

(žr. 37–39 ir 41 punktus)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: 2007 m. gruodžio 13 d. Sprendimo Sundholm prieš Komisiją, F‑42/06, Rink. VT p. I‑A‑1‑0000 ir II‑A‑1‑0000, 31 punktas.