Language of document : ECLI:EU:F:2009:123

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

z 24. septembra 2009

Vec F‑36/08

Arno Schell

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Povýšenie – Pridelenie prednostných bodov generálnymi riaditeľmi – Povyšovanie v roku 2007“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou A. Schell navrhuje zrušenie správy o jeho služobnom postupe za obdobie od 1. januára 2006 do 31. decembra 2006, ako aj formálnych zámerov o pridelení prednostných bodov prijatých generálnym riaditeľom v rámci povyšovania v roku 2007

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Žalobca je povinný nahradiť všetky trovy konania.

Abstrakt

Úradníci – Hodnotenie – Správa o služobnom postupe

(Služobný poriadok úradníkov, články 43 a 45)

Z článku 8 ods. 7 všeobecných vykonávacích ustanovení k článku 43 služobného poriadku prijatých Komisiou nemôže byť vyvodená povinnosť administratívy vykonať porovnávacie hodnotenie hodnotených úradníkov na účely vypracovania ich správy o služobnom postupe. Toto ustanovenie totiž musí byť vykladané vo svojom kontexte. Predovšetkým, ak aj článok 43 služobného poriadku stanovuje, že spôsobilosť, výkonnosť a správanie v službe každého úradníka sa hodnotí formou správy o služobnom postupe vypracovanej aspoň raz za dva roky, uvedený služobný poriadok nestanovuje, že toto hodnotenie má porovnávaciu povahu tak, ako je to v prípade článku 45 služobného poriadku. Práve naopak, podľa článku 8 ods. 5 týchto všeobecných vykonávacích ustanovení sa hodnotenie vykonáva, pokiaľ ide o rubriku „Výkonnosť“, z hľadiska vlastných cieľov, ktoré má dosiahnuť každý úradník. Okrem toho, overenie uvedené v článku 8 ods. 7 prvom pododseku týchto všeobecných vykonávacích ustanovení predchádza konzultácii stanovenej v druhom pododseku tohto článku, ktorej cieľom je dbať v rámci každého generálneho riaditeľstva na koherentný spôsob hodnotenia zásluh vykonávaného v rámci hodnotenia. Zo všetkého vyššie uvedeného vyplýva, že odkaz na porovnanie zásluh uvedený v článku 8 ods. 7 prvom pododseku týchto všeobecných vykonávacích ustanovení treba chápať tak, že ide o jeden z prvkov, ktoré umožňujú vykonať kontrolu koherentnosti hodnotení, a nie tak, že znamená, že správy o služobnom postupe sa môžu vypracovať až po porovnaní zásluh všetkých úradníkov.

(pozri body 37 – 39 a 41)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: 13. decembra 2007, Sundholm/Komisia, F‑42/06, Zb. VS s. I‑A‑1‑0000, II‑A‑1‑0000, bod 31