Language of document : ECLI:EU:F:2009:123

PERSONALDOMSTOLENS DOM

(andra avdelningen)

den 24 september 2009

Mål F-36/08

Arno Schell

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Personalmål – Tjänstemän – Befordran – Tilldelning av prioritetspoäng av generaldirektörerna – Befordringsförfarandet år 2007”

Saken: Talan, som väckts enligt artikel 236 EG och artikel 152 EA, genom vilken Arno Schnell yrkar att hans rapport om karriärutveckling för perioden den 1 januari–31 december 2006 och de formella intentioner om tilldelning av prioritetspoäng som generaldirektören beslutat om i befordringsförfarandet år 2007 ska ogiltigförklaras.

Avgörande: Talan ogillas. Sökanden ska ersätta samtliga rättegångskostnader.

Sammanfattning

Tjänstemän – Betygsättning – Rapport om karriärutveckling

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 43 och 45)

Artikel 8.7 i de allmänna genomförandebestämmelserna för artikel 43 i tjänsteföreskrifterna, som antagits av kommissionen, ger inget stöd för att dra slutsatsen att det föreligger en skyldighet för administrationen att jämföra de tjänstemän som bedöms vid upprättandet av deras rapport om karriärutveckling. Nämnda bestämmelse ska nämligen läsas i sitt sammanhang. Även om det i artikel 43 i tjänsteföreskrifterna föreskrivs att varje tjänstemans kompetens, prestationsförmåga och uppträdande i tjänsten ska bedömas i en rapport om karriärutveckling som ska utarbetas minst vartannat år, föreskrivs det inte i nämnda tjänsteföreskrifter att bedömningen ska vara av jämförande natur, såsom i det fall som avses i artikel 45 i tjänsteföreskrifterna. Enligt artikel 8.5 i de allmänna genomförandebestämmelserna ska bedömningen, i förhållande till rubriken ”Prestationsförmåga”, tvärtom ske med hänsyn till de mål som ska uppnås beträffande varje tjänsteman. Den kontroll som anges i artikel 8.7 första stycket i de allmänna genomförandebestämmelserna utgör dessutom en förutsättning för det samråd som avses i andra stycket i nämnda artikel, vars syfte är att inom varje generaldirektorat säkerställa att den bedömning av meriter som sker vid betygsättning är konsekvent. Av det anförda följer att hänvisningen, i artikel 8.7 första stycket i de allmänna genomförandebestämmelserna, till en jämförelse av meriter ska förstås så, att detta är en av de omständigheter som gör det möjligt att kontrollera att bedömningarna är konsekventa. Hänvisningen innebär inte att rapporterna om karriärutveckling inte kan upprättas förrän efter det att samtliga tjänstemäns meriter har jämförts.

(se punkterna 37–39 och 41)

Hänvisning till

Personaldomstolen: 13 december 2007, F‑42/06, Sundholm mot kommissionen, REGP 2007, s. I‑A‑1‑0000 och s. II‑A‑1‑0000, punkt 31