Language of document : ECLI:EU:F:2009:99

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (ensimmäinen jaosto)

20 päivänä heinäkuuta 2009

Asia F-86/07

Luigi Marcuccio

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Työpaikkakiusaaminen – Tutkintaa koskeva vaatimus – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen – Selvästi täysin perusteeton kanne

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklaan perustuva kanne, jossa Marcuccio vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan komission päätöksen, jolla on hylätty hänen vaatimuksensa tutkinnan aloittamisesta häneen kohdistuneesta työpaikkakiusaamisesta ajanjaksona, jolloin hän työskenteli komission edustustossa Angolassa, ja velvoittamaan komission korvaamaan tästä väitetystä työpaikkakiusaamisesta aiheutuneen vahingon.

Ratkaisu: Kanne jätetään osittain tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat, ja hylätään osittain, koska se on selvästi täysin perusteeton. Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Kanne – Virkamiehelle vastainen toimi – Valmisteleva toimi – Tutkinta- ja kurinpitoelimen kertomus – Tutkimatta jättäminen

(Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla)

2.      Virkamiehet – Hallinnolle kuuluva avustamisvelvollisuus – Ulottuvuus

(Henkilöstösääntöjen 24 artikla)

1.      Virkamiesten nostamien kanteiden alalla lopullisen päätöksen valmistelutoimet eivät ole virkamiehille vastaisia, eikä niitä näin ollen voi riitauttaa kuin kumottavissa olevista toimista nostetun kanteen yhteydessä. Vaikka jotkin puhtaasti valmistelevat toimet voivat olla virkamiehelle vastaisia, koska ne saattavat vaikuttaa myöhemmän kannekelpoisen toimen sisältöön, ne eivät voi olla itsenäisen kanteen kohteena, vaan ne on riitautettava kyseisestä toimesta nostetun kanteen yhteydessä.

Koska tutkinta- ja kurinpitoelimen kertomus on vain valmisteleva toimi lopulliselle päätökselle, jonka nimittävä viranomainen olisi yksittäistapauksessa tehnyt, vaatimus kyseisen kertomuksen kumoamisesta on jätettävä tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

(ks. 39 ja 40 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 11/64, Weighardt v. komissio, 7.4.1965 (Kok., s. 365, 383); asia 35/67, Van Eick v. komissio, 11.7.1968 (Kok., s. 481, 500) ja asia 346/87, Bossi v. komissio, 14.2.1989 (Kok., s. 303, 23 kohta)

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑309/03, Camós Grau v. komissio, 6.4.2006 (Kok., s. II‑1173, 46–58 kohta)

2.      Avustamisvelvollisuuden perusteella hallinnon on yksikön järjestyksen ja työrauhan vaarantuessa puututtava riittävän voimakkaasti asioiden kulkuun ja toimittava olosuhteiden edellyttämällä nopeudella ja huolellisuudella tosiseikkojen toteamiseksi ja asianmukaisten johtopäätösten tekemiseksi niiden perusteella tietoisena kaikesta asiaan liittyvästä. Tässä tarkoituksessa riittää, että virkamies, joka vaatii suojelua toimielimeltään, esittää edes vähäistä näyttöä niiden hyökkäysten olemassaolosta, joiden kohteena hän väittää olevansa. Kyseisen toimielimen tehtävänä on tällaisten seikkojen perusteella toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä, muun muassa tehdä tutkimus kantelun taustalla olevien tekojen toteen näyttämiseksi yhteistyössä kantelun tekijän kanssa.

(ks. 47 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 224/87, Koutchoumoff v. komissio, 26.1.1989 (Kok., s. 99, 15 ja 16 kohta)

Virkamiestuomioistuin: asia F‑63/06, Mascheroni v. komissio, 17.10.2007 (Kok. H., s. I‑A‑1‑0000 ja II‑A‑1‑0000, 36 kohta)