Language of document : ECLI:EU:F:2009:99

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

z 20. júla 2009

Vec F‑86/07

Luigi Marcuccio

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Psychické obťažovanie – Žiadosť o vyšetrovanie – Zjavná neprípustnosť – Žaloba zjavne bez právneho základu“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou L. Marcuccio v podstate navrhuje zrušiť rozhodnutie Komisie zamietajúce jeho žalobu o nariadenie vyšetrovania týkajúceho sa psychického obťažovania, ktoré mu bolo spôsobené počas obdobia, kým bol pridelený k delegácii Komisie v Angole, a zaviazať Komisiu na náhradu ujmy vyplývajúcej z tohto údajného psychického obťažovania

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta sčasti ako zjavne neprípustná a sčasti ako zjavne bez právneho základu. Žalobca je povinný nahradiť trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Prípravný akt – Správa Úradu Komisie pre vyšetrovanie a disciplinárne opatrenia – Neprípustnosť

(Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91)

2.      Úradníci – Povinnosť správneho orgánu poskytnúť pomoc – Rozsah

(Služobný poriadok úradníkov, článok 24)

1.      Pokiaľ ide o žaloby úradníkov, prípravné akty konečného rozhodnutia nespôsobujú ujmu, a preto ich možno napadnúť len incidenčne v rámci žaloby proti aktom, ktoré možno napadnúť. Hoci niektoré čisto prípravné opatrenia sú spôsobilé spôsobiť úradníkovi ujmu, keďže môžu ovplyvniť obsah neskoršieho napadnuteľného aktu, nemôžu byť predmetom samostatnej žaloby a musia byť napadnuté žalobou proti tomuto aktu.

Keďže správa Úradu Komisie pre vyšetrovanie a disciplinárne opatrenia predstavuje len prípravný akt pre konečné rozhodnutie, ktoré by v konkrétnom prípade prijal menovací orgán, treba návrhy na zrušenie tejto správy zamietnuť ako zjavne neprípustné.

(pozri body 39 a 40)

Odkaz:

Súdny dvor: 7. apríla 1965, Weighardt/Komisia, 11/64, Zb. s. 365, 383; 11. júla 1968, Van Eick/Komisia, 35/67, Zb. s. 481, 500; 14. februára 1989, Bossi/Komisia, 346/87, Zb. s. 303, bod 23

Súd prvého stupňa: 6. apríla 2006, Camós Grau/Komisia, T‑309/03, Zb. s. II‑1173, body 46 až 58

2.      Na základe povinnosti poskytnúť pomoc stanovenej v tomto článku musí administratíva v prípade udalosti, ktorá je nezlučiteľná s riadnym a nerušeným výkonom služby, zasiahnuť s potrebným nasadením a reagovať podľa okolností prípadu s potrebnou rýchlosťou a starostlivosťou s cieľom zistiť skutkový stav a so znalosťou veci vyvodiť vhodné dôsledky. Na to stačí, aby úradník, ktorý žiada svoju inštitúciu o ochranu, predložil neúplné dôkazy, že útoky, ktorým bol údajne vystavený, sa skutočne odohrali. V prípade, že existujú takéto skutočnosti, príslušná inštitúcia má prijať vhodné opatrenia, najmä uskutočniť vyšetrovanie na účely zistenia skutkových okolností, ktoré sú predmetom sťažnosti, v spolupráci so sťažovateľom.

(pozri bod 47)

Odkaz:

Súdny dvor: 26. januára 1989, Koutchoumoff/Komisia, 224/87, Zb. s. 99, body 15 a 16

Súd pre verejnú službu: 17. októbra 2007, Mascheroni/Komisia, F‑63/06, Zb. VS s. I‑A‑1‑0000, II‑A‑1‑0000, bod 36