Language of document : ECLI:EU:F:2009:75

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

z 2. júla 2009

Vec F‑19/08

Kelly‑Marie Bennett a i.

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

„Verejná služba – Dočasní zamestnanci – Zmluva na dobu neurčitú s ustanovením o ukončení – Verejné výberové konania – Prípustnosť – Akt spôsobujúci ujmu – Články 8 PZOZ a 47 PZOZ – Povinnosť odôvodnenia – Povinnosť starostlivosti – Zásada riadnej správy vecí verejných – Legitímna dôvera – Zásada zákazu diskriminácie – Jazykové požiadavky – Zneužitie právomoci – Zásada plnenia zmlúv v dobrej viere“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou K. M. Bennett a jedenásť ďalších dočasných zamestnancov ÚHVT navrhujú zrušenie, pokiaľ ide o troch žalobcov, oznámenia o výberovom konaní ÚHVT/AD/02/07, ktorého cieľom je zostaviť rezervný zoznam pre nábor riadiaceho pracovníka platovej triedy AD 6 v oblasti priemyselného vlastníctva, a pokiaľ ide o ostatných žalobcov, oznámenia o výberovom konaní ÚHVT/AST/02/07, ktorého cieľom je zostaviť rezervný zoznam pre nábor štyroch asistentov platovej triedy AST 3 v tej istej oblasti (Ú. v. EÚ C 300 A, s. 17 a 50, a opravy oznámení o výberových konaniach, Ú. v. EÚ C 67 A, 2008, s. 2 a 4), ako aj návrh na náhradu údajnej nemajetkovej ujmy vo výške 25 000 eur pre každého žalobcu

Rozhodnutie: ÚHVT je povinný zaplatiť každému žalobcovi sumu vo výške 2 000 eur ako náhradu škody. Žaloba sa vo zvyšnej časti zamieta. ÚHVT znáša svoje vlastné trovy konania a štvrtinu trov konania žalobcov. Žalobcovia znášajú tri štvrtiny svojich vlastných trov konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Žaloba – Žaloba proti rozhodnutiu o nepripustení ku skúškam výberového konania – Možnosť dovolávať sa vád oznámenia o výberovom konaní

(Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 2 a článok 91 ods. 1)

2.      Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem – Pracovná zmluva dočasného zamestnanca

(Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 2)

3.      Úradníci – Výberové konanie – Výberové konanie na základe kvalifikácie a skúšok – Podmienky pripustenia

(Služobný poriadok úradníkov, článok 27 ods. 1)

4.      Úradníci – Prijímanie do zamestnania – Konania – Výber – Voľná úvaha menovacieho orgánu

(Služobný poriadok úradníkov, článok 27 a článok 29 ods. 1)

5.      Úradníci – Dočasní zamestnanci – Zmluvy na dobu neurčitú obsahujúce ustanovenie o skončení zmluvy uplatniteľné iba v prípade nezapísania do zoznamu úspešných uchádzačov, ktorý sa vyhotoví na záver verejného výberového konania – Oznámenie o výberovom konaní stanovujúcom obsadenie oveľa nižšieho počtu miest ako je počet uvedených zmlúv

6.      Úradníci – Výberové konanie – Podmienky pripustenia – Rovnosť zaobchádzania

7.      Úradníci – Dočasní zamestnanci – Zásada plnenia zmlúv v dobrej viere

8.      Úradníci – Žaloba – Procesný rámec – Vznik zodpovednosti administratívy za nesprávny služobný postup

(Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 1)

1.      Administratívna sťažnosť a následná žaloba musia v súlade s článkom 90 ods. 2 služobného poriadku a článkom 91 ods. 1 služobného poriadku byť obe namierené proti aktu spôsobujúcemu žalobcovi ujmu, keďže akt spôsobujúci ujmu je akt, ktorý vyvoláva záväzné právne účinky, ktoré môžu priamo a bezprostredne zasahovať záujmy žalobcu tým, že podstatne menia jeho právne postavenie.

Pokiaľ ide o oznámenia o výberovom konaní, s ohľadom na osobitnú povahu výberového konania, ktoré je komplexným administratívnym postupom skladajúcim sa z úzko po sebe nasledujúcich rozhodnutí, pri podaní žaloby smerujúcej proti neskoršiemu individuálnemu rozhodnutiu, akým je rozhodnutie o nepripustení na skúšky, sa žalobca môže odvolávať na vady, ku ktorým došlo v priebehu výberového konania vrátane tých, ktorých pôvod možno nájsť v samotnom texte oznámenia o výberovom konaní. Oznámenie o výberovom konaní môže byť výnimočne tiež predmetom žaloby o neplatnosť, lebo tým, že stanovuje podmienky vylučujúce kandidatúru žalobcu, predstavuje rozhodnutie, ktoré mu spôsobuje ujmu v zmysle článkov 90 a 91 služobného poriadku.

(pozri body 65 a 66)

Odkaz:

Súdny dvor: 19. júna 1975, Küster/Parlament, 79/74, Zb. s. 725, body 5 až 8; 8. marca 1988, Sergio a i./Komisia, 64/86, 71/86 až 73/86 a 78/86, Zb. s. 1399, bod 15; 11. augusta 1995, Komisia/Noonan, C‑448/93 P, Zb. s. I‑2321, body 17 až 19

Súd prvého stupňa: 16. septembra 1993, Noonan/Komisia, T‑60/92, Zb. s. II‑911, bod 21; 7. septembra 2005, Krahl/Komisia, T‑358/03, Zb. VS s. I‑A‑215, II‑993, bod 38

Súd pre verejnú službu: 28. júna 2006, Grünheid/Komisia, F‑101/05, Zb. VS s. I‑A‑1‑55, II‑A‑1‑199, bod 33; 24. mája 2007, Lofaro/Komisia, F‑27/06 a F‑75/06, Zb. VS s. I‑A‑1‑00155, II‑A‑1‑00835, bod 57

2.      Aj podpísaná zmluva s dočasným zamestnancom môže byť predmetom sťažnosti, pretože môže spôsobiť tomuto zamestnancovi ujmu.

(pozri bod 96)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 11. júla 2002, Martínez Páramo a i./Komisia, T‑137/99 a T‑18/00, Zb. VS s. I‑A‑119, II‑639, bod 56; 15. októbra 2008, Potamianos/Komisia, T‑160/04, Zb. VS s. I‑A‑2‑0000, II‑A‑2‑0000, bod 21, ktorý je predmetom prebiehajúceho konania o odvolaní pred Súdnym dvorom, vec C‑561/08 P

3.      S ohľadom na účel každého výberového konania organizovaného v rámci Európskych spoločenstiev, ktorým je, ako vyplýva z článku 27 prvého odseku služobného poriadku zabezpečiť pre inštitúciu a agentúru služby úradníkov s najvyššou úrovňou spôsobilosti, výkonnosti a bezúhonnosti, sa zdá, že nie je vôbec prehnané, keď je v oznámení o výberovom konaní stanovená požiadavka získania diplomu o absolvovaní vysokoškolského štúdia v minimálnej dĺžke troch rokov a praxe v minimálnej dĺžke troch rokov súvisiacej s povahou úloh.

(pozri bod 104)

4.      Ak treba obsadiť voľné pracovné miesto, menovací orgán disponuje širokou mierou voľnej úvahy, aby našiel kandidátov s najvyššou úrovňou spôsobilosti, výkonnosti a bezúhonnosti. V tejto súvislosti použitie spojenia „alebo či je potrebné“ v článku 29 ods. 1 písm. b) služobného poriadku jasne naznačuje, že uvedený orgán nemusí úplne nutne zorganizovať interné výberové konanie v rámci inštitúcie, ale je len povinný v každom prípade preskúmať, či takéto opatrenie môže viesť k vymenovaniu osôb, ktoré spĺňajú požiadavky podľa článku 27 služobného poriadku. Administratíva teda nie je povinná vykonať jednotlivé štádiá konania uvedené v článku 29 ods. 1 služobného poriadku v poradí, v akom sú stanovené, a môže rozhodnúť, že prejde z jedného štádia do druhého, hoci v rámci prvého štádia disponuje vhodnými kandidatúrami.

(pozri bod 110)

Odkaz:

Súdny dvor: 5. júna 2003, O’Hannrachain/Parlament, C‑121/01 P, Zb. s. I‑5539, bod 14

Súd prvého stupňa: 16. januára 2001, Chamier a O’Hannrachain/Parlament, T‑97/99 a T‑99/99, Zb. VS s. I‑A‑1, II‑1, bod 33; 11. novembra 2003, Faita/HSV, T‑248/02, Zb. VS s. I‑A‑281, II‑1365, bod 45

5.      Tým, že ponúkne viacerým zamestnancom, ktorí sa úspešne zúčastnili interných výberových konaní zmluvu dočasného zamestnanca na dobu neurčitú, obsahujúcu ustanovenie o skončení zmluvy uplatniteľné iba v prípade nezapísania dotknutých osôb do zoznamu úspešných uchádzačov, ktorý sa vyhotoví na záver verejného výberového konania, pričom sa tým jasne zaviaže, že si dotknuté osoby trvalo ponechá, ak sa budú nachádzať na takomto zozname úspešných uchádzačov, potom tým, že zníži počet pracovných miest, ktoré sa majú obsadiť len na niekoľko takých miest, a tým, že zníži počet úspešných uchádzačov zapísaných do zoznamov vhodných uchádzačov vyhotovených v rámci dvoch výberových konaní, ktoré boli navyše verejné, na presný počet pracovných miest, ktoré sa majú obsadiť, inštitúcia podstatne a objektívne zníži všetky príležitosti uvedených zamestnancov vyhnúť sa uplatneniu ustanovenia o ukončení zmluvy, a zbavuje teda rozsah svojich zmluvných záväzkov, ktoré prijal voči svojim dočasným zamestnancom, čiastočne jeho podstaty.

Tento záver však nemôže viesť k zrušeniu uvedených oznámení o výberovom konaní. Stanovením, že zoznam vhodných uchádzačov obsahuje, v čo najväčšom možnom rozsahu, aspoň dvojnásobný počet uchádzačov, než je počet pracovných miest voľných v súvislosti s výberovým konaním, obsahuje článok 5 piaty odsek prílohy III služobného poriadku len odporúčanie určené výberovej komisii, ktoré má uľahčiť rozhodnutie menovacieho orgánu. Okrem toho zákonnosť oznámení o výberovom konaní, ktoré je všeobecne záväzným opatrením, nemôže závisieť od obsahu zmluvných ustanovení, ktoré viažu uchádzačov vo výberových konaniach s administratívou, ani od spôsobu, akým administratíva vykonala uvedené ustanovenia.

(pozri body 116, 117, 119 a 120)

Odkaz:

Súdny dvor: 26. októbra 1978, Agneessens a i./Komisia, 122/77, Zb. s. 2085, bod 22

Súd prvého stupňa: 17. decembra 1997, Dricot a i./Komisia, T‑159/95, Zb. VS s. I‑A‑385, II‑1035, bod 67; 17. decembra 1997, Chiou/Komisia, T‑225/95, Zb. VS s. I‑A‑423, II‑1135, bod 82; 23. januára 2003, Angioli/Komisia, T‑53/00, Zb. VS s. I‑A‑13, II‑73, bod 103

6.      Záujem služby môže odôvodniť, že od uchádzača sa vyžadujú konkrétne jazykové znalosti niektorých jazykov Spoločenstva, pričom úroveň jazykových znalostí vyžadovaná v rámci výberového konania môže byť do tej miery, aká sa zdá byť primeraná skutočným potrebám služby. V rámci interného fungovania inštitúcií by úplne pluralitný jazykový systém vyvolal veľké organizačné ťažkosti a bol by ekonomicky náročný. Riadne fungovanie inštitúcií a orgánov Únie, najmä ak predmetný orgán disponuje obmedzenými zdrojmi, môže objektívne odôvodniť obmedzený výber jazykov na vnútornú komunikáciu.

Skutočnosť, že v oznámení o výberovom konaní bol uprednostnený jeden alebo viacej jazykov Spoločenstva, a tým boli zvýhodnení uchádzači, ktorí poznali aspoň uspokojivo jeden z týchto jazykov, teda nemôže predstavovať porušenie zásady rovnosti zaobchádzania, keď toto rozlišovanie jednak vyplýva z okolností, ktoré sú osobitné pre každého kandidáta a jednak nebola uvedená žiadna konkrétna skutočnosť, ktorá by mohla spochybniť význam jazykových znalostí vyžadovaných pre výkon úloh uvedených v oznámení o výberovom konaní.

(pozri body 137, 138, 142 a 143)

Odkaz:

Súdny dvor: Küster/Parlament, už citovaný, body 16 a 20; 29. októbra 1975, Küster/Parlament, 22/75, Zb. s. 1267, body 13 a 17; 15. marca 2005, Španielsko/Eurojust, C‑160/03, Zb. s. I‑2077, bod 47 návrhov, ktoré predniesol generálny advokát Poiares Maduro

Súd prvého stupňa: 5. apríla 2005, Hendrickx/Rada, T‑376/03, Zb. VS s. I‑A‑83, II‑379, bod 26

7.      Hoci pracovný vzťah medzi Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) a jeho dočasnými zamestnancami vyplýva zo zmluvy, riadi sa podmienkami zamestnávania ostatných zamestnancov v spojení so služobným poriadkom, a patrí teda do verejného práva. Skutočnosť, že sa na dočasných zamestnancov vzťahuje režim správneho práva Spoločenstva však nevylučuje povinnosť úradu dodržiavať v rámci plnenia určitých ustanovení pracovných zmlúv s dočasnými zamestnancami, ktoré doplňujú tento režim, zásadu plnenia zmlúv v dobrej viere, teda zásadu, ktorá je spoločnou zásadou právnych poriadkov väčšiny členských štátov.

Úrad teda tým, že svojim konaním vyvolal v prípade viacerých dočasných zamestnancov dostatočne konkrétnu nádej na získanie stabilnej situácie s ohľadom na zamestnanie, keď im ponúkol zmluvu na dobu neurčitú s ustanovením o skončení zmluvy uplatniteľnom iba v prípade nezapísania uchádzača do zoznamu úspešných uchádzačov v rámci verejného výberového konania, potom tým, že zúžil počet miest, ktoré sa majú obsadiť len na niekoľko takých miest, sa z tohto dôvodu dopustil nesprávneho úradného postupu, ktorý môže viesť k vzniku zmluvnej zodpovednosti.

Hoci úspešne zložili výberové skúšky v rámci interného výberového konania, na základe čoho získali zmluvu na dobu neurčitú s očakávanou účasťou vo verejnom výberovom konaní, takíto zamestnanci utrpeli nemajetkovú ujmu, ktorá vyplýva z presvedčenia, že boli oklamaní, pokiaľ ide o ich skutočné vyhliadky týkajúce sa služobného postupu.

(pozri body 163 – 165)

Odkaz:

Súdny dvor: 15. júla 1960, Von Lachmüller a i./Komisia, 43/59, 45/59 a 48/89, Zb. s. 933, 956

8.      Aby vznikla zodpovednosť administratívy za nesprávny služobný postup musí dotknutý zamestnanec v rámci plnenia zmluvného záväzku prijatého na základe jeho zmluvy dočasného zamestnanca riadne využiť konanie pred podaním žaloby, ktoré sa musí začať návrhom na náhradu škody podľa článku 90 ods. 1 služobného poriadku.

Pokiaľ to neurobí, sú návrhy na náhradu škody neprípustné.

Keďže predmet a zvláštnosti sporu, ktoré si najmä vyžadujú objasniť vzťahy medzi zmluvnými ustanoveniami, opatreniami s osobnou pôsobnosťou a oznámením o spornom výberovom konaní, čo je všeobecne záväzné opatrenie, spôsobujú, že otázky prípustnosti sú veľmi zložité, nemožno žalobcovi vytýkať, že podal proti uvedenému oznámeniu o výberovom konaní sťažnosť zároveň s návrhom na náhradu škody, ktorú údajne utrpel. Pochybenie, ktorého sa v tomto smere dopustil, je ospravedlniteľné a žiadať od žalobcu, aby na účely získania náhrady škody podal návrh na začatie nového správneho konania a prípadne súdneho konania, by nebolo v súlade s riadnym výkonom spravodlivosti.

(pozri body 167 – 169)