Language of document : ECLI:EU:F:2009:86

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(první senát)

7. července 2009

Věc F-54/08

Marjorie Danielle Bernard

v.

Evropský policejní úřad (Europol)

„Veřejná služba – Zaměstnanci Europolu – Ukončení služebního poměru s konečnou platností – Neobnovení smlouvy – Zjevně nesprávné posouzení – Organizační procesní opatření – Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

Předmět: Žaloba podaná na základě čl. 40 odst. 3 Úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu), založené na článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, a čl. 93 odst. 1 služebního řádu zaměstnanců Europolu, kterou se M. D. Bernard domáhá především zrušení rozhodnutí ředitele Europolu ze dne 31. července 2007, jímž bylo zamítnuto obnovení její smlouvy na období po 31. květnu 2008, zrušení rozhodnutí ředitele Europolu ze dne 29. února 2008, kterým se zamítá její předchozí stížnost proti výše uvedenému rozhodnutí ze dne 31. července 2007, dále poskytnutí zprávy o ukončení zkušební doby ze dne 25. února 2004 a konečně toho, aby byla Europolu uložena náhrada nákladů řízení.

Rozhodnutí: Již není namístě rozhodnout o žádosti o poskytnutí zprávy o ukončení zkušební doby ze dne 25. února 2004. Rozhodnutí ze dne 31. července 2007, kterým ředitel Europolu zamítl obnovit smlouvu žalobkyně na období po 31. květnu 2008, se zrušuje. Europolu se ukládá náhrada nákladů řízení.

Shrnutí

Úředníci – Dočasní zaměstnanci – Přijímání – Obnovení smlouvy na dobu určitou – Posuzovací pravomoc správního orgánu – Zaměstnanci Europolu

(Služební řád zaměstnanců Europolu, článek 6)

Příslušný správní orgán má v zásadě širokou posuzovací pravomoc v oblasti obnovení smluv dočasných zaměstnanců uzavřených na dobu určitou a přezkum soudu Společenství se musí omezit na ověření neexistence zjevně nesprávného posouzení a zneužití pravomoci.

Jakmile však správní orgán vnitřní směrnicí zavedl zvláštní režim, který je určen k zajištění transparentnosti řízení o obnovení smluv, přijetí tohoto režimu lze analyzovat jako vlastní omezení posuzovací pravomoci orgánu a vede k přeměně původního režimu smluvních zaměstnanců, vyznačujícího se nejistotou smluv na dobu určitou, na režim zavádějící zásadu obnovení za určitých podmínek. Rozhodnutí orgánu Společenství sdělené všem zaměstnancům, které upřesňuje použitelná kritéria a postup v oblasti obnovení nebo neobnovení smluv, totiž představuje vnitřní směrnici, která musí být jako taková považována za pravidlo chování, které správní orgán uložil sám sobě a od kterého se nemůže odchýlit bez uvedení důvodů, které jej k tomu vedly, protože jinak by byla porušena zásada rovného zacházení.

Jelikož tak Europol vnitřní směrnicí zavedl zvláštní režim stanovící zásadu obnovení smlouvy za určitých podmínek, mezi nimiž jsou profesní výkony zaměstnance, které – posuzovány na základě roční hodnotící zprávy – musí být alespoň uspokojivé, je rozhodnutí zamítající obnovení smlouvy z důvodu neuspokojivých profesních výkonů zaměstnance, zatímco v hodnotících zprávách získal celkově uspokojivé hodnocení, postiženo zjevně nesprávným posouzením.

(viz body 46 až 48, 50, 51 a 53)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 1. března 2005, Mausolf v. Europol, T‑258/03, Sb. VS, s. I‑A‑45 a II‑189, body 23, 25, 26, 47 až 49