Language of document : ECLI:EU:F:2009:86

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

zo 7. júla 2009

Vec F‑54/08

Marjorie Danielle Bernard

proti

Európskemu policajnému úradu (Europol)

„Verejná služba – Zamestnanci Europolu – Definitívne skončenie služobného pomeru – Neobnovenie zmluvy – Zjavne nesprávne posúdenie – Opatrenie na zabezpečenie priebehu konania – Zastavenie“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 40 ods. 3 Dohovoru o zriadení Európskeho policajného úradu (Dohovor o Europole) založeného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii a článku 93 ods. 1 služobného poriadku zamestnancov Europolu, ktorou M. D. Bernard navrhuje, v prvom rade zrušenie rozhodnutia riaditeľa Europolu z 31. júla 2007 zamietajúceho obnovenie jej zmluvy od 31. mája 2008 a rozhodnutia riaditeľa Europolu z 29. februára 2008 zamietajúceho jej predchádzajúcu sťažnosť proti zmienenému rozhodnutiu z 31. júla 2007, v druhom rade zaviazať Europol na predloženie správy o skúšobnej dobe z 25. februára 2004 a napokon zaviazať Europol na náhradu trov konania

Rozhodnutie: Konanie o žalobe smerujúcej k povinnosti predložiť správu o skúšobnej dobe z 25. februára 2004 sa zastavuje. Rozhodnutie z 31. júla 2007, ktorým riaditeľ Europolu zamietol obnovenie zmluvy žalobkyne od 31. mája 2008 sa zrušuje. Europol je povinný nahradiť trovy konania.

Abstrakt

Úradníci – Dočasní zamestnanci – Prijímanie do zamestnania – Obnovenie zmluvy na dobu určitú – Voľná úvaha administratívy – Zamestnanci Europolu

(Služobný poriadok zamestnancov Europolu, článok 6)

Administratíva v zásade disponuje širokou mierou voľnej úvahy pri rozhodovaní v oblasti obnovovania zmlúv dočasných zamestnancov uzatvorených na dobu určitú a preskúmanie súdom Spoločenstva sa musí obmedziť na overenie toho, či nedošlo k zjavne nesprávnemu posúdeniu alebo zneužitiu právomoci.

Akonáhle však administratíva interným predpisom zaviedla osobitný režim, ktorý je určený na zaistenie transparentnosti konania o obnovení zmlúv, prijatie tohto režimu možno chápať ako vlastné obmedzenie voľnej úvahy pri rozhodovaní inštitúcie a vedie k premene pôvodného režimu zmluvných zamestnancov, vyznačujúceho sa neistotou zmlúv na dobu určitú, na režim, ktorý zavádza zásadu obnovenia za určitých podmienok. Rozhodnutie inštitúcie Spoločenstva oznámené všetkým zamestnancom, ktoré spresňuje uplatniteľné kritéria a postup v oblasti obnovenia alebo neobnovenia zmlúv, totiž predstavuje interný predpis, ktorý musí byť ako taký považovaný za pravidlo správania, ktoré si administratíva uložila sama a od ktorého sa nemôže odchýliť bez uvedenia dôvodov, ktoré ju k tomu viedli, pretože inak by porušila zásadu rovnosti zaobchádzania.

Keďže Europol zaviedol interným predpisom osobitný režim stanovujúci zásadu obnovenia zmluvy za určitých podmienok, medzi ktorými je profesionálna výkonnosť zamestnanca, ktorá – posudzovaná na základe ročnej hodnotiacej správy – musí byť aspoň uspokojivá, je rozhodnutie zamietajúce obnovenie zmluvy z dôvodu neuspokojivej profesionálnej výkonnosti zamestnanca, hoci v hodnotiacich správach získal celkovo uspokojivé hodnotenie, postihnuté zjavne nesprávnym posúdením.

(pozri body 46 – 48, 50, 51 a 53)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 1. marca 2005, Mausolf/Europol, T‑258/03, Zb. VS s. I‑A‑45, II‑189, body 23, 25, 26, 47 až 49