Language of document :

Sag anlagt den 31. marts 2010 - Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-21/10)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Luigi Marcuccio (Tricase, Lecce) (ved avvocato G. Cipressa)

Sagsøgte: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af afslaget på sagsøgerens krav om erstatning for den skade, der er forvoldt som følge af den omstændighed, at Kommissionen fremsendte en debetnota vedrørende salæret til den advokat, der havde bistået ham i sag T-241/03, til den advokat, der havde bistået sagsøgeren i ovennævnte sag, og ikke til sagsøgeren selv.

Sagsøgerens påstande

Den stiltiende afgørelse, hvorved afslaget på hans krav af 23. februar 2009 kom i stand, annulleres.

Om fornødent annulleres akten af 14. september 2009, uanset dens tilblivelsesform, hvorved hans klage over afslaget på kravet af 23. februar 2009 blev afvist.

-    Om fornødent annulleres notatet af 1. december 2009 på fransk, som sagsøgeren modtog den 19. januar 2010, ledsaget af den vedlagte oversættelse heraf til italiensk.

-    Kommissionen tilpligtes at betale erstatning for den økonomiske og ikke-økonomiske skade, som sagsøgeren uretmæssigt har lidt i forbindelse med udarbejdelsen og fremsendelsen af notaen af 4. december 2006 til den advokat, der bistod ham i sag T-241/03, idet sagsøgeren tilkendes et beløb på 10 000 EUR, eller det større eller mindre beløb, som Personaleretten finder retfærdigt og rimeligt.

-    Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren renter af ovennævnte beløb med virkning fra dagen efter den dag, hvor kravet af 23. februar 2009 kom frem til Kommissionen, og indtil effektiv betaling af beløbet sker, med 10% årligt med renters rente.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________