Language of document :

31. märtsil 2010 esitatud hagi - Marcuccio versus komisjon

(Kohtuasi F-21/10)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Lecce) (esindaja: avvocato G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada otsus, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus hüvitada kahju, mis tekitati sellega, et kostja saatis teda kohtuasjas T-241/03 abistanud advokaadi tasu käsitleva võlateate mitte hagejale endale, vaid teda samas asjas kaitsnud advokaadile

Hageja nõuded

Tühistada otsus, millega 23. veebruari 2009. aasta taotlus vaikimisi rahuldamata jäeti;

tühistada vajalikus ulatuses akt, millega 23. veebruari 2009. aasta taotluse rahuldamata jätmise otsuse peale esitatud 14. septembri 2009. aasta kaebus rahuldamata jäeti, olenemata sellest, millises vormis see akt on antud;

tühistada vajalikus ulatuses 1. detsembri 2009. aasta teatis, mis on koostatud prantsuse keeles ja mille hageja sai koos itaaliakeelse tõlkega kätte 19. jaanuaril 2010;

kohustada komisjoni hüvitama hagejale alusetult tekkinud varaline ja mittevaraline kahju seoses 4. detsembri 2006. aasta teatise koostamise ja saatmisega hagejat kohtuasjas T-241/03 esindanud advokaadile, ning maksma hagejale 10 000 euro suurune summa või sellest suurem või väiksem summa, mida kohus sobivaks ja õiglaseks peab;

kohustada komisjoni maksma hagejale alates 23. veebruari 2009. aasta taotluse komisjoni poolt kättesaamise päevale järgnevast päevast kuni 10 000 euro suuruse summa tegeliku maksmiseni nimetatud summale lisandunud intressid 10% aastas koos iga-aastase kapitaliseerimisega;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

____________