Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 31. martā - Marcuccio/Komisija

(lieta F-21/10)

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio (Tricase, Lecce) (pārstāvis - G. Cipressa, avvocato)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru ir noraidīti prasītāja lūgumi atlīdzināt zaudējumus, kas tam radušies saistībā ar to, ka atbildētāja rēķinu par advokāta honorāru, kurš tai sniedza juridisko palīdzību lietā T-241/03, tika nosūtījusi advokātam, kurš attiecīgajā lietā pārstāvēja prasītāju, nevis pašam prasītājam

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumu, ar kuru netieši tika noraidīts 2009. gada 23. februāra lūgums;

tiktāl, ciktāl vajadzīgs, atcelt aktu neatkarīgi no tā formas, ar kuru tika noraidīta 2009. gada 14. septembra sūdzība par lēmumu, ar kuru tika noraidīts 2009. gada 23. februāra lūgums;

tiktāl, ciktāl vajadzīgs, atcelt 2009. gada 1. decembra paziņojumu, kas tika sagatavots franču valodā un kuru prasītājs saņēma ar tulkojumu itāļu valodā 2010. gada 19. janvārī;

piespriest Komisijai atlīdzināt materiālos un nemateriālos zaudējumus, kas prasītājam nepamatoti radās saistībā ar 2006. gada 4. decembra paziņojuma sagatavošanu un tā nosūtīšanu advokātam, kurš prasītāju pārstāvēja lietā T-241/03, un pārskaitīt prasītājam summu EUR 10000,00 apmērā vai tādu lielāku vai mazāku summu, kādu Vispārējā tiesa uzskatītu par taisnīgu un pareizu;

piespriest Komisijai, sākot no nākamās dienas pēc 2009. gada 23. februāra lūguma saņemšanas Komisijā un līdz EUR 10000,00 faktiskai samaksai, samaksāt prasītājam procentu maksājumus par šo summu ar likmi 10 % gadā, ar attiecīgās summas ikgadēju kapitalizāciju;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________