Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 31 marca 2010 r. - Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa F-21/10)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o oddaleniu wniosku skarżącego mającego na celu naprawienie szkody poniesionej przez niego w związku z okolicznością, że strona pozwana przesłała wezwanie do zapłaty kosztów adwokata, który reprezentował ją w sprawie T-241/03 adwokatowi, który reprezentował skarżącego we wspomnianej sprawie a nie samemu skarżącemu.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji, na mocy której wniosek z dnia 23 lutego 2009 r. został oddalony;

w razie potrzeby stwierdzenie nieważności aktu z dnia 14 września 2009 r., niezależnie od tego jaką miał on formę, którym oddalone zostało zażalenie na decyzję o oddaleniu wniosku z dnia 23 lutego 2009 r.;

w razie potrzeby stwierdzenie nieważności pisma z dnia 1 grudnia 2009 r. sporządzonego w języku francuskim i doręczonego skarżącemu w dniu 19 stycznia 2010 r. razem z jego tłumaczeniem na język włoski;

zasądzenie od Komisji naprawienia szkody majątkowej i krzywdy, które skarżący poniósł w związku ze sporządzeniem i przesłaniem adwokatowi, który reprezentował go w sprawie T-241/03 pisma z dnia 4 grudnia 2006 r. w drodze zapłaty na rzecz skarżącego kwoty 10000 EUR lub takiej wyższej lub niższej kwoty jaką Sąd uzna za słuszną;

zasądzenie od Komisji zapłaty na rzecz skarżącego odsetek od kwoty 10000 EUR za okres od dnia przypadającego po dniu doręczenia Komisji wniosku z dnia 23 lutego 2009 r. do dnia rzeczywistej zapłaty tej kwoty w wysokości 10% rocznie z coroczna kapitalizacją;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

____________