Language of document :

Talan väckt den 31 mars 2010 - Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-21/10)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av ett beslut att avslå sökandens begäran om ersättning för den skada som åsamkats honom på grund av svaranden skickat en debetnota avseende advokatarvoden för svaranden i mål T-241/03 till den advokat som företrädde sökanden i nämnda mål istället för till sökanden själv.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det underförstådda beslutet att avslå begäran av den 23 februari 2009,

i den mån det är nödvändigt, ogiltigförklara den rättsakt - oavsett form - genom vilken klagomålet av den 14 september 2009 mot beslutet att avslå begäran av den 23 februari 2009, avslogs,

i den mån det är nödvändigt, ogiltigförklara det på franska avfattade meddelandet av den 1 december 2009 som tillsammans med en översättning till italienska mottogs av sökanden den 19 januari 2010,

förplikta kommissionen att ersätta den ideella och ekonomiska skada som sökanden åsamkats genom att notan av den 4 december 2006 upprättats och skickats till den advokat som företrätt sökanden i mål T-241/03, med ett belopp om 10 000 euro eller det högre eller lägre belopp som personaldomstolen finner skäligt,

förplikta kommissionen att till sökanden utge ränta på 10 procent med årlig kapitalisering, räknat från och med dagen efter det att begäran av den 23 februari 2009 inkommit till kommissionen och till dess att betalning av 10 000 euro sker, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________