Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour de cassation (Ranska) on esittänyt 22.11.2010 - Refcomp SpA v. Axa Corporate Solutions Assurance SA, Axa France IARD, Emerson Network, Climaveneta SpA

(Asia C-543/10)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour de cassation

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Refcomp SpA

Vastaajat: Axa Corporate Solutions Assurance SA, Axa France IARD, Emerson Network, Climaveneta SpA

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko oikeuspaikkalausekkeella, josta tavaran valmistaja ja ostaja ovat sopineet sarjan yhteisössä tehtyjä sopimuksia yhteydessä 20.12.2000 annetun asetuksen N:o 44/20011 23 artiklan nojalla, oikeusvaikutuksia suhteessa myöhempään hankkijaan, ja jos kysymykseen vastataan myöntävästi, niin millä edellytyksillä?

Onko oikeuspaikkalausekkeella oikeusvaikutuksia suhteessa myöhempään hankkijaan ja sellaisiin vakuutusyhtiöihin, joille tämän oikeudet ovat siirtyneet, vaikka 20.12.2000 annetun asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 1 kohtaa ei unionin tuomioistuimen asiassa C-26/91, Handte vastaan TMCS, 17.6.1992 annetussa tuomiossa2 toteaman tavoin sovellettaisi myöhemmän hankkijan valmistajaa vastaan nostamaan kanteeseen?

____________

1 - Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 44/2001 (EYVL L 12, s. 1).

2 - Asia C-26/91, Handte, tuomio 17.6.1992, Kok., s. I-03967.