Language of document :

Жалба, подадена на 6 януари 2011 г. - Soukup/Комисия

(Дело F-1/11)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Zdenek Soukup (Люксембург, Люксембург) (представители: E. Boigelot и S. Woog, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяната на решението на конкурсната комисия на конкурс на общо основание EPSO/AD/144/09 да не включи жалбоподателя в списъка с резерви и на решението в този списък да бъде включен друг кандидат, както и поправяне на претърпените неимуществени и имуществени вреди

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на конкурсната комисия на конкурс на общо основание EPSO/AD/144/09 от 27 април 2010 г., взето след преразглеждане на устния изпит на жалбоподателя, за потвърждаване на получените от него резултати на този изпит, а именно оценка, която е под необходимия минимум и следователно решение той да не бъде включен в списъка с резерви,

да се отмени решението на конкурсната комисия на конкурс на общо основание EPSO/AD/144/09 до писмен и устен изпит да се допусне друг кандидат и впоследствие същият да бъде включен в списъка с резерви от посочения конкурс,

да се отменят всички операции, които е извършила комисията, от момента, в който са възникнали посочените нередности,

да се осъди ответника да заплати като обезщетение за неимуществени и имуществени вреди и засягане на кариерата на жалбоподателя сумата от 25 000 EUR, без да се засяга увеличаване или намаляване в хода на производството, ведно с лихви с годишен процент 7 %, считано от 28 юни 2010 г., когато е подадена административната жалба,

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

____________