Language of document :

Žaloba podaná 6. januára 2011 - Soukup/Komisia

(vec F-1/11)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Zdeněk Soukup (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: E. Boigelot a S. Woog, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia výberovej komisie verejného výberového konania EPSO/AD/144/09 nezapísať žalobcu na zoznam úspešných uchádzačov a rozhodnutia zapísať na tento zoznam iného uchádzača, ako aj náhrada utrpenej nemajetkovej a majetkovej ujmy

Návrhy žalobcu

zrušiť jednak rozhodnutie výberovej komisie verejného výberového konania EPSO/AD/144/09 z 27. apríla 2010 prijaté po opätovnom preskúmaní ústnej skúšky žalobcu potvrdzujúcom výsledky tejto skúšky, ktoré nedosahovali minimálnu požadovanú hodnotu, a jednak z toho vyplývajúce rozhodnutie nezapísať žalobcu na zoznam úspešných kandidátov,

zrušiť rozhodnutie výberovej komisie verejného výberového konania EPSO/AD/144/09 o pripustení iného uchádzača na písomné a ústne skúšky a o jeho následnom zapísaní na zoznam úspešných uchádzačov uvedeného výberového konania,

zrušiť všetky kroky, ku ktorým pristúpila výberová komisia od momentu, kedy vznikli uvádzané nezrovnalosti,

zaviazať žalovanú na zaplatenie sumy 25 000 eur ako náhrady nemajetkovej a majetkovej ujmy a zásahu do služobného postupu žalobcu, s výhradou zvýšenia lebo zníženia tejto sumy v priebehu konania, spolu s úrokmi stanovenými pri sadzbe 7 % ročne od 28. júna 2010, teda od dňa podania sťažnosti,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

____________