Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 2. novembrī - AT/EACEA

(lieta F-113/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: AT (pārstāvji - S. Rodrigues, A. Blot un C. Bernard-Glanz, advokāti)

Atbildētāja: Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA)

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība, pirmkārt, atcelt prasītāja karjeras attīstības ziņojumu par laika posmu no 2008. gada 1. jūnija līdz 31. decembrim, otrkārt, atcelt institūcijas, kura ir pilnvarota noslēgt darba līgumus, lēmumu pirms termiņa izbeigt uz noteiktu laiku noslēgto prasītāja līgumu, un, treškārt, prasība atlīdzināt nodarīto kaitējumu.

Prasītāja prasījumi:

atcelt prasītāja 2008. gada karjeras attīstības ziņojumu, kurš ir pieņemts ar institūcijas, kura ir pilnvarota noslēgt darba līgumus, 2009. gada 29. oktobra lēmumu;

atcelt institūcijas, kura ir pilnvarota noslēgt darba līgumus, 2010. gada 12. februāra lēmumu, ar kuru tā izbeidz prasītāja darba līgumu; un tiktāl, ciktāl nepieciešams;

atcelt institūcijas, kura ir pilnvarota noslēgt darba līgumus, lēmumu, ar kuru tiek noraidītas prasītāja iesniegtās sūdzības par tā 2008. gada karjeras attīstības ziņojumu un lēmumu par darba līguma izbeigšanu; piespriest EACEA samaksāt summu, kas nav mazāka par prasītāja darba samaksu (kopā ar visiem pabalstiem, kas paredzēti Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā), to aprēķinot no viņa darba pienākumu izbeigšanas dienas 2010. gada 12. februārī līdz viņa atpakaļpieņemšanas darbā aģentūrā dienai, kas notiktu pēc tam, kad ir atcelts lēmums par viņa darba līguma izbeigšanu, atlīdzinot viņam radušos profesionālo un finanšu kaitējumu, tiem pieskaitot nokavējuma procentus saskaņā ar likumā noteikto likmi sprieduma taisīšanas dienā;

piespriest EACEA samaksāt pagaidu kārtībā noteiktu summu EUR 10 000 apmērā, atlīdzinot ciesto fizisko kaitējumu, tam pieskaitot nokavējuma procentus saskaņā ar likumā noteikto likmi sprieduma taisīšanas dienā;

piespriest EACEA samaksāt pagaidu kārtībā un ex aequo et bono noteiktu summu EUR 50 000 apmērā, atlīdzinot ciesto morālo kaitējumu, tam pieskaitot nokavējuma procentus saskaņā ar likumā noteikto likmi sprieduma taisīšanas dienā;

katrā ziņā piespriest EACEA samaksāt pagaidu kārtībā un ex aequo et bono noteiktu summu EUR 10 000 apmērā, atlīdzinot nodarīto kaitējumu, jo tika pārsniegts 2008. gada karjeras attīstības ziņojuma sagatavošanas saprātīgs termiņš, tam pieskaitot nokavējuma procentus saskaņā ar likumā noteikto likmi sprieduma taisīšanas dienā;

piespriest EACEA atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________