Language of document :

Žaloba podaná 2. novembra 2010 - AT/EACEA

(vec F-113/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: AT (v zastúpení: S. Rodrigues, A. Blot a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru

Predmet a opis sporu

Po prvé návrh na zrušenie správy o služobnom postupe žalobcu za obdobie od 1. júna do 31. decembra 2008, po druhé zrušenie rozhodnutia orgánu oprávneného uzatvárať pracovné zmluvy, ktorý predčasne rozviazal žalobcovu pracovnú zmluvu na dobu určitú, a po tretie návrhy na náhradu škody

Návrhy žalobcu

zrušiť správu o služobnom postupe žalobcu za rok 2008 prijatú rozhodnutím orgánu oprávneného uzatvárať pracovné zmluvy z 29. októbra 2009,

zrušiť rozhodnutie orgánu oprávneného uzatvárať pracovné zmluvy z 12. februára 2010, ktorým rozviazal pracovnú zmluvu žalobcu; a pokiaľ je to potrebné,

zrušiť rozhodnutie orgánu oprávneného uzatvárať pracovné zmluvy, ktorým sa zamietajú sťažnosti podané žalobcom proti jeho správe o služobnom postupe za rok 2008 a rozhodnutie o rozviazaní pracovnej zmluvy; zaviazať EACEA na úhradu sumy, ktorá nebude nižšia než výška platu žalobcu (a všetkých platových výhod stanovených PZOZ), vypočítaná od okamihu zloženia jeho funkcie 12. februára 2010 až do dátumu jeho opätovného pracovného zaradenia v rámci Agentúry, ktoré bude nasledovať po zrušení rozhodnutia o rozviazaní pracovnej zmluvy, ako náhrady profesijnej a finančnej ujmy, ktorú je potrebné zvýšiť o zákonnú sadzbu úrokov z omeškania platnú ku dňu prijatia rozsudku,

zaviazať EACEA na zaplatenie sumy predbežne stanovenej na 10 000 eur ako náhrady fyzickej ujmy, ktorú je potrebné zvýšiť o zákonnú sadzbu úrokov z omeškania platnú ku dňu prijatia rozsudku,

zaviazať EACEA na zaplatenie sumy predbežne a ex aequo et bono stanovenej na 50 000 eur ako náhrady nemajetkovej ujmy, ktorú je potrebné zvýšiť o zákonnú sadzbu úrokov z omeškania platnú ku dňu prijatia rozsudku,

v každom prípade zaviazať EACEA na úhradu sumy predbežne a ex aequo et bono stanovenej na 10 000 eur ako náhrady škody utrpenej z dôvodu presiahnutia primeranej lehoty na vyhotovenie správy o služobnom postupe žalobcu za rok 2008, ktorú je potrebné zvýšiť o zákonnú sadzbu úrokov z omeškania platnú ku dňu prijatia rozsudku,

zaviazať EACEA na náhradu trov konania.

____________