Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 8 февруари 2011 г. - Skareby/Комисия

(Дело F-95/09)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Психически тормоз от страна на прекия началник - Членове 12а и 24 от Правилника - Молба за съдействие - Разумен срок - Начало - Продължителност)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Carina Skareby (Льовен, Белгия) (представители: S. Rodrigues и C. Bernard-Glanz, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и J. Baquero Cruz)

Предмет

Искане за отмяна на решението на ответника да не започне разследване във връзка с твърденията на жалбоподателката, че е била подложена на психически тормоз.

Диспозитив

Отменя решението на Европейската комисия от 4 март 2009 г., с което същата отказва да започне административно разследване във връзка с твърденията на г-жа Skareby, че е била подложена на психически тормоз от един от бившите ѝ преки началници.

Европейската комисия понася всички съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 24 от 30.1.2010 г., стр. 81.