Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 8 lutego 2011 r. - Skareby przeciwko Komisji

(Sprawa F-95/09)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Mobbing ze strony przełożonego - Artykuły 12a i 24 regulaminu pracowniczego - Wniosek o udzielenie wsparcia - Rozsądny termin - Rozpoczęcie biegu - Czas trwania)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Carina Skareby (Louvain, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Rodrigues i C. Bernard-Glanz)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i J. Baquero Cruz, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji pozwanej w sprawie odmowy wszczęcia dochodzenia dotyczącego mobbingu, którego skarżąca była ofiarą.

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność decyzji Komisji Europejskiej z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie odmowy wszczęcia dochodzenia administracyjnego dotyczącego okoliczności stosowania rzekomego mobbingu, którego sprawcą miałby być jeden z byłych przełożonych C. Skarby.

Komisja Europejska pokrywa całość kosztów postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 24 z 30.1.2010, s. 81.