Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 8. februára 2011 - Skareby/Komisia

(vec F-95/09)1

(Verejná služba - Úradníci - Morálne obťažovanie zo strany nadriadeného - Články 12a a 24 služobného poriadku - Žiadosť o pomoc - Primeraná lehota - Začiatok plynutia - Doba)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Carina Skareby (Louvain, Belgicko) (v zastúpení: S. Rodrigues a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a J. Baquero Cruz, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba o neplatnosť rozhodnutia žalovanej, ktorým zamietla žiadosť o začatie správneho konania vo veci preukázania morálneho obťažovania, ktorého bola žalobkyňa obeťou

Výrok rozsudku

Rozhodnutie Európskej komisie zo 4. marca 2009, ktorým sa zamieta žiadosť o začatie správneho konania vo veci preukázania morálneho obťažovania, ktorého sa dopustil jeden z predchádzajúcich nadriadených C. Skarebyovej, sa zrušuje.

Európska komisia je povinná nahradiť všetky trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 24, 30.1.2010, s. 81.