Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 15 listopada 2010 r. - AR przeciwko Komisji

(Sprawa F-120/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: AR (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Rodriguez, C. Bernard-Glanz i A. Blot)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji EPSO w sprawie wykluczenia skarżącego z postępowania w sprawie konkursu wewnętrznego COM/INT/EU2/10/AD5 dla administratorów posiadających obywatelstwo bułgarskie lub rumuńskie, ze względu na niepomyślny wynik testów wstępnych, oraz decyzji w sprawie zażalenia zezwalającej skarżącemu na ponowne przystąpienie do testów wstępnych w ww. konkursie.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO) z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wykluczenia skarżącego z konkursu wewnętrznego COM/INT/EU2/10/AD5, w celu umożliwienia skarżącemu przystąpienia do dalszych testów;

Stwierdzenie nieważności decyzji wydanej przez organ powołujący w dniu 3 sierpnia 2010 r. ze względu na to, że nie uwzględniono w niej w pełni zażalenia skarżącego;

Nakazanie Komisji, w razie potrzeby z zastosowaniem środka dowodowego lub środka organizacji postępowania, przedstawienia listy pytań oraz udzielonych odpowiedzi z testów, które przeprowadzono w Brukseli w dniu 5 marca 2010 r. o godz. 13.00;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

____________