Language of document :

Žaloba podaná 15. novembra 2010 - AR/Komisia

(vec F-120/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: AR (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Rodriguez, C. Bernard-Glanz a A. Blot, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia EPSO o vylúčení žalobcu z interného výberového konania COM/INT/EU2/10/AD5 pre riadiacich pracovníkov s bulharským alebo rumunským občianstvom z dôvodu jeho neúspechu vo vstupných testoch, ako aj rozhodnutia o jeho sťažnosti, aby sa žalobcovi umožnilo opätovne absolvovať vstupné testy uvedeného výberového konania

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Európskeho úradu pre výber zamestnancov (EPSO) z 31. marca 2010 o vylúčení žalobcu z interného výberového konania COM/INT/EU2/10/AD5, aby mu bolo umožnené zúčastniť sa skúšok,

zrušiť rozhodnutie prijaté menovacím orgánom 3. augusta 2010 v rozsahu, v ktorom nevyhovelo sťažnosti žalobcu v celej jej podstate,

uložiť Komisii, ak je to potrebné prostredníctvom opatrenia na vykonanie dokazovania alebo zabezpečenie priebehu konania, aby predložila zoznam položených otázok, ako aj uvedených odpovedí v priebehu testov, ktoré sa konali v Bruseli 5. marca 2010 o 13h00,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

____________