Language of document :

Talan väckt den 15 november 2010 - AR mot kommissionen

(Mål F-120/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: AR (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Rodriguez, C. Bernard-Glanz och A. Blot)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av EPSO:s beslut att undanta sökanden från förfarandet i det interna uttagningsprovet KOM/INT/EU2/10/AD5 för handläggare med bulgariskt eller rumänskt medborgarskap på grund av att sökanden underkänts vid tillträdesproven och om ogiltigförklaring av det beslut som fattats med anledning av en begäran om omprövning i syfte att sökanden skulle tillåtas att göra om proven för tillträde till det ovannämnda uttagningsprovet.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara Europeiska rekryteringsbyråns (EPSO) beslut av den 31 mars 2010 om att undanta sökanden från förfarandet i det interna uttagningsprovet KOM/INT/EU2/10/AD5 och tillåta sökanden att delta i proven,

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 3 augusti 2010 till den del sökandens klagomål inte bifölls,

begära att kommissionen, om nödvändigt genom en åtgärd för processledning, ska förfoga över förteckningen över de frågor som ställdes och de svar som avgavs vid de prov som genomfördes i Bryssel den 5 mars 2010 kl. 13.00.

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________