Language of document : ECLI:EU:F:2009:114

PERSONALERETTENS DOM

(Tredje Afdeling)

16. september 2009

Sag F-130/07

Fiorella Vinci

mod

Den Europæiske Centralbank (ECB)

»Personalesag – ansatte ved ECB – angiveligt retsstridig behandling af lægelige oplysninger – pålæg om at lade sig underkaste en lægeundersøgelse«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 36.2 i protokollen om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, som er knyttet som bilag til EF-traktaten, hvorunder Fiorella Vinci har nedlagt påstand om, for det første, at det fastslås, at der i hendes personlige aktmappe retsstridigt blev indsat først skrivelse af 5. marts 2007, som blev fremsendt til hende af ECB’s generaldirektorat for HR, Budget & Organisation, med underretning om, at ECB’s læge havde besluttet, at hun skulle gennemgå en lægeundersøgelse hos en uafhængig ekspert, der skulle finde sted den 8. marts 2007, dernæst skrivelsen, ligeledes af 5. marts 2007, fra generaldirektorat for HR til den uafhængige ekspert, A, om at foretage lægeundersøgelsen af hende og endelig erklæringen fra ECB’s læge af 24. april 2007, hvori det blev fastslået, at hendes arbejdsevne ikke var nedsat, for det andet, at det fastslås, at der i hendes lægejournal retsstridigt blev indsat et referat af den lægeundersøgelse, der fandt sted den 8. marts 2007 af A’s lægehold, for det tredje, at det fastslås, at den af ECB’s formand trufne afgørelse af 3. september 2007 om afslag på hendes klage af 2. august 2007 og således om afvisning af at fjerne førnævnte dokumenter fra hendes personlige aktmappe og lægejournal, hvori de var blevet indført, er ulovlig, for det fjerde, at det fastslås, at skrivelsen af 5. marts 2007, hvori hun blev pålagt at give møde den 8. marts 2007 i A’s klinik for at gennemgå en lægeundersøgelse, er ulovlig, for det femte, at ECB tilpligtes at betale en erstatning på 10 000 EUR for den skade, hun mener at have lidt, og endelig, for det sjette, at ECB tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Udfald: Den Europæiske Centralbank frifindes. Hver part bærer sine egne omkostninger.

Sammendrag

1.      Tjenestemænd – ansatte i Den Europæiske Centralbank – søgsmål – akt, der indeholder et klagepunkt – begreb – afvisning af at slette personoplysninger, som administrationen har indført i en personlig aktmappe – omfattet

(Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 45/2001, art. 16; ansættelsesvilkårene for Den Europæiske Centralbanks ansatte, art. 42)

2.      Tjenestemænd – ansatte i Den Europæiske Centralbank – søgsmål – forpligtelse til at indgive en forudgående ansøgning, uanset at der ikke foreligger en anfægtelig afgørelse – foreligger ikke

(Ansættelsesvilkårene for Den Europæiske Centralbanks ansatte, art. 41 og 42; Den Europæiske Centralbanks administrative regler, art. 8.1.0)

3.      Tilnærmelse af lovgivningerne – beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger – fællesskabsinstitutionernes og ‑organernes behandling af disse oplysninger – forordning nr. 45/2001 – indsamling af lægelige oplysninger med henblik på at kontrollere et tilfælde af kronisk fravær – kontrollens omfang

[Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 45/2001, art. 4, stk. 1, litra c)]

4.      Tilnærmelse af lovgivningerne – beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger – fællesskabsinstitutionernes og ‑organernes behandling af disse oplysninger – forordning nr. 45/2001 – indsamling af lægelige oplysninger med henblik på at kontrollere, om fravær på grund af sygeorlov er retmæssigt – kontrollens omfang

[Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 45/2001, art. 10, stk. 2, litra b); ansættelsesvilkårene for Den Europæiske Centralbanks ansatte, art. 31; Den Europæiske Centralbanks administrative regler, art. 5.13.4)

5.      Tilnærmelse af lovgivningerne – beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger – fællesskabsinstitutionernes og ‑organernes behandling af disse oplysninger – forordning nr. 45/2001 – behandling af lægelige oplysninger – hjemmel

[Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 45/2001, art. 10, stk. 2, litra b)]

6.      Tilnærmelse af lovgivningerne – beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger – fællesskabsinstitutionernes og ‑organernes behandling af disse oplysninger – forordning nr. 45/2001 – retsakt fra en fællesskabsinstitution eller et fællesskabsorgan, som tillader behandling af ansattes personoplysninger – respekt for de ansattes privatliv – betingelser

(Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 45/2001)

1.      Et afslag fra ECB på en ansats anmodning om, at personlige oplysninger, der er indført i den pågældendes personlige aktmappe af administrationen, er en akt, der indeholder et klagepunkt som omhandlet i artikel 42 i ansættelsesvilkårene for Den Europæiske Centralbanks ansatte. Det fremgår nemlig af artikel 16 i forordning nr. 45/2001 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og ‑organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger, at et afslag på sletning er ulovligt, hvis de pågældende oplysninger har været genstand for en ulovlig behandling og navnlig er indsamlet ulovligt. I forbindelse med undersøgelsen af lovligheden af et afslag på sletning kan retten herefter efterprøve lovligheden af samtlige de behandlinger, som de pågældende oplysninger har været genstand for, bl.a. registrering og opbevaring (dvs. indførelse) af disse oplysninger.

Selv om artikel 16 i forordning nr. 45/2001 kun henviser til disse behandlingers »ulovlige« karakter ved at nævne en overtrædelse af bestemmelserne i afdeling 1, 2 og 3 i forordningens kapitel II, kan artiklen i øvrigt ikke fortolkes således, at den begrænser kontrollen med lovligheden af disse behandlinger alene med hensyn til bestemmelserne i de afdelinger, som nævnes heri. Det tilkommer følgelig retten at vurdere, om et anbringende om en behandlings ulovlighed kan krænke respekten for privatlivet, som nævnte forordning har til formål at sikre i forhold til behandlingen af personoplysninger.

(jf. præmis 46-48, 66 og 67)

2.      Eftersom de regler, der finder anvendelse på ansatte i Den Europæiske Centralbank, ikke fastsætter en specifik procedure om forudgående ansøgning i det tilfælde, hvor ECB ikke tidligere har truffet en anfægtelig afgørelse, kan det ikke foreholdes en sagsøger, at denne har indgivet en anmodning om en administrativ undersøgelse, uden at ECB på forhånd har truffet en anfægtelig afgørelse.

Eftersom fristen på to måneder, som løber fra meddelelsen af den anfægtede afgørelse, således som fastsat i artikel 8.1.0 i ECB’s administrative regler, nødvendigvis forudsætter, at der foreligger en forudgående afgørelse, kan den i øvrigt ikke finde anvendelse i det tilfælde, hvor en afgørelse, der kan anfægtes efterfølgende i forbindelse med en klage og dernæst et søgsmål, opstår under en administrativ undersøgelsesprocedure.

(jf. præmis 51, 53 og 55)

3.      I det tilfælde, hvor en fællesskabsinstitution eller et fællesskabsorgan har tilladelse til at foretage en indsamling af lægelige oplysninger vedrørende de ansatte, som har en potentielt indgribende karakter, og som medfører risiko for krænkelse af privatlivet, kan anvendelsen af sådanne indsamlede oplysninger ikke gå ud over, hvad der er strengt nødvendigt, henset til de faktiske omstændigheder, hvorunder institutionen eller organet udøver denne beføjelse. Den skal derfor overholde proportionalitetsprincippet, bl.a. således som det er tilkendegivet med hensyn til beskyttelse i forbindelse med behandling af personoplysninger i artikel 4, stk. 1, litra c), i forordning nr. 45/2001 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og ‑organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger. Det tilkommer ligeledes fællesskabets retsinstanser at efterprøve overholdelsen af dette princip.

En indsamling af lægelige oplysninger, som foretages af fællesskabsinstitutionen eller ‑organet i form af en fuldstændig undersøgelse af en ansats almindelige helbredstilstand, som har til formål dels at kontrollere, om dennes gentagne fravær er berettiget, dels at vurdere nødvendigheden af at foretage en tilpasning af den pågældendes arbejdsvilkår som følge af dennes eventuelle vanskeligheder ved at udøve sit hverv som følge af sin helbredstilstand, kan ikke anses for at have karakter af at være overdreven. Under disse omstændigheder kan administrationen nemlig med rette være af den opfattelse, at en fuldstændig undersøgelse af den ansattes helbredstilstand er nødvendigt for at bringe en situation med kronisk fravær, som administrationen finder utilfredsstillende såvel for denne selv som for den pågældende, til ophør. I en sådan situation er en institution i øvrigt berettiget, og endog forpligtet, til som følge af sine forpligtelser over for de ansatte at vurdere nødvendigheden af at foretage en tilpasning af en ansats arbejdsvilkår, henset til denne ansattes eventuelle vanskeligheder ved at udøve sit hverv som følge af sin helbredstilstand.

(jf. præmis 87, 89, 90, 102 og 139)

4.      Selv om bestemmelserne i artikel 10, stk. 2, litra b), i forordning nr. 45/2001 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og ‑organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger bestemmer, at behandlingen af oplysninger, som henhører under deres anvendelsesområde, skal være nødvendig af hensyn til overholdelsen af den registeransvarliges forpligtelser og specifikke rettigheder på det arbejdsretlige område, følger det ikke af disse bestemmelser, at enhver lov, i henhold til hvilken der foreligger en behandling vedrørende »særlige kategorier af personoplysninger« som omhandlet i nævnte forordnings artikel 10, selv udtrykkeligt skal anføre det nøjagtige formål med denne behandling og således godtgøre nødvendigheden heraf.

Selv om artikel 5.13.4 i Den Europæiske Centralbanks administrative regler ikke udtrykkeligt anfører de formål, der kan berettige anvendelsen af den heri fastsatte indsamling af lægelige oplysninger, fremgår disse formål under alle omstændigheder klart af den sammenhæng, hvori nævnte artikel indgår. Samtlige bestemmelser i artikel 5.13 har nemlig til formål at præcisere vilkårene for anvendelsen af artikel 31 i ansættelsesvilkårene for Den Europæiske Centralbanks ansatte, hvori det fastsættes, at »en ansat, som godtgør, at han som følge af sygdom eller ulykke er forhindret i at gøre tjeneste, har ret til sygeorlov med løn«. Foranstaltningerne i artikel 5.13.4 gælder således i tilfælde af fravær på grund af sygeorlov med henblik på at kontrollere, om fraværet er berettiget, idet den mere eller mindre omfattende karakter af denne kontrol med rette kan variere alt efter bl.a. fraværshyppigheden.

(jf. præmis 100, 101 og 138)

5.      Det følger ikke af bestemmelserne i artikel 10, stk. 2, litra b), i forordning nr. 45/2001 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og ‑organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger, at disse kræver, at enhver behandling af særlige kategorier af personoplysninger som omhandlet i nævnte artikels stk. 1 skal tillades ved en lov, som skal være direkte fastsat i traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber. En sådan fortolkning er nemlig ikke i overensstemmelse med ordlyden af loven og navnlig ikke med anvendelsen af udtrykket »på grundlag af«, der, selv om det forudsætter en forbindelse mellem den lov, som fastsætter en behandling af oplysninger, og traktaterne, dog ikke forudsætter, at denne forbindelse skal være direkte.

Selv om det i øvrigt er korrekt, at det i den franske version af nævnte artikel 10, stk. 2, litra b), i forordning nr. 45/2001 fastsættes, at en behandling af bl.a. lægelige oplysninger skal være tilladt i henhold til traktaterne eller andre »retsakter« vedtaget på grundlag af disse traktater, skal udtrykket »retsakter« fortolkes som en henvisning til begrebet »generel retsakt«, som det er tilfældet i andre sprogversioner, der anvender et mere generelt udtryk, som ikke henviser til nødvendigheden af en tilladelse til behandling ved en retsakt, der hidrører fra et bestemt organ.

(jf. præmis 115, 116, 118 og 119)

6.      Hvad angår en retsakt fra en fællesskabsinstitution eller et fællesskabsorgan, som tillader behandling af de ansattes personoplysninger, og som henhører under anvendelsesområdet for forordning nr. 45/2001 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og ‑organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger, er beskyttelsen af de ansattes privatliv tilstrækkeligt sikret, når den lov, der tillader en behandling af oplysninger, er en generel retsakt, der er genstand for en passende offentliggørelse, og når den pågældende behandling er forudsigelig.

(jf. præmis 122)