Language of document : ECLI:EU:F:2009:114

TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS

2009 m. rugsėjo 16 d.

Byla F‑130/07

Fiorella Vinci

prieš

Europos centrinį banką (ECB)

„Viešoji tarnyba – ECB personalas – Tariamai neteisėtas sveikatos duomenų tvarkymas – Privalomas sveikatos patikrinimas“

Dalykas: Pagal prie EB sutarties pridėto Protokolo dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto 36 straipsnio 2 dalį pareikštas ieškinys, kuriuo F. Vinci prašo, pirma, pripažinti, kad prie jos bylos neteisėtai buvo pridėtas jai adresuotas 2007 m. kovo 5 d. ECB žmogiškųjų išteklių, biudžeto ir organizavimo generalinio direktorato laiškas, kuriuo pranešama, jog ECB medicinos tarnybos gydytojas nusprendė skirti jai privalomą nepriklausomo medicinos eksperto atliekamą sveikatos patikrinimą, numatytą 2007 m. kovo 8 d., taip pat 2007 m. kovo 5 d. Žmogiškųjų išteklių generalinio direktorato laiškas nepriklausomam ekspertui prof. A, kuriuo nurodoma atlikti ieškovės sveikatos patikrinimą, ir galiausiai 2007 m. balandžio 24 d. ECB medicinos tarnybos gydytojo pažyma, kurioje konstatuojama, kad ieškovės darbingumas nesumažėjęs; antra, pripažinti, kad prie jos sveikatos bylos neteisėtai buvo pridėtas 2007 m. kovo 8 d. prof. A medicinos specialistų atlikto sveikatos patikrinimo protokolas; trečia, pripažinti, kad 2007 m. rugsėjo 3 d. ECB pirmininko sprendimas atmesti jos 2007 m. rugpjūčio 2 d. skundą ir atsisakyti išimti minėtus dokumentus iš jos asmens ir sveikatos bylos yra neteisėtas; ketvirta, pripažinti, kad 2007 m. kovo 5 d. laiškas, kuriuo jai nurodoma 2007 m. kovo 8 d. atvykti į Pr A tarnybą patikrinti sveikatą, yra neteisėtas; penkta, priteisti iš ECB sumokėti jai 10 000 eurų tariamai patirtai žalai atlyginti; galiausiai, šešta, priteisti iš ECB bylinėjimosi išlaidas.

Sprendimas: Atmesti ieškinį. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Europos centrinio banko tarnautojai – Ieškinys – Asmens nenaudai priimtas aktas – Sąvoka – Atsisakymas ištrinti asmens duomenis, administracijos įrašytus į asmens bylą – Įtraukimas

(Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 45/2001 16 straipsnis; Europos centrinio banko personalo įdarbinimo sąlygų 42 straipsnis)

2.      Pareigūnai – Europos centrinio banko tarnautojai – Ieškinys – Pareiga pateikti išankstinį prašymą net nesant sprendimo, kurį galima apskųsti – Nebuvimas

(Europos centrinio banko personalo įdarbinimo sąlygų 41 ir 42 straipsniai; Europos centrinio banko personalo taisyklių 8.1.0 straipsnis)

3.      Teisės aktų derinimas – Fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis – Šių duomenų tvarkymas Bendrijos institucijose ir įstaigose – Reglamentas Nr. 45/2001 – Duomenų apie asmens sveikatą rinkimas siekiant kontroliuoti sistemingą nebuvimą darbe – Teisėtumas

(Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 45/2001 4 straipsnio 1 dalies c punktas)

4.      Teisės aktų derinimas – Fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis – Šių duomenų tvarkymas Bendrijos institucijose ir įstaigose – Reglamentas Nr. 45/2001 – Duomenų apie asmens sveikatą rinkimas siekiant kontroliuoti nebuvimo darbe dėl laikinojo nedarbingumo atostogų pagrįstumą – Kontrolės apimtis

(Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 45/2001 10 straipsnio 2 dalies b punktas; Europos centrinio banko personalo įdarbinimo sąlygų 31 straipsnis; Europos centrinio banko personalo taisyklių 5.13.4 straipsnis)

5.      Teisės aktų derinimas – Fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis – Šių duomenų tvarkymas Bendrijos institucijose ir įstaigose – Reglamentas Nr. 45/2001 – Duomenų apie asmens sveikatą tvarkymas – Teisinis pagrindas

(Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 45/2001 10 straipsnio 2 dalies b punktas)

6.      Teisės aktų derinimas – Fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis – Šių duomenų tvarkymas Bendrijos institucijose ir įstaigose – Reglamentas Nr. 45/2001– Bendrijos institucijos arba įstaigos aktas, kuriuo leidžiama tvarkyti darbuotojų duomenis – Darbuotojų privataus gyvenimo gerbimas – Sąlygos

(Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 45/2001)

1.      Aktu, kurį galima apskųsti, kaip tai suprantama pagal Europos centrinio banko personalo įdarbinimo sąlygų 42 straipsnį, laikytinas Banko sprendimas atmesti darbuotojo prašymą ištrinti asmens duomenis, administracijos įrašytus į jo asmens bylą. Iš tikrųjų iš Reglamento Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo 16 straipsnio matyti, kad atsisakymas ištrinti yra neteisėtas, jeigu aptariami duomenys yra neteisėtai tvarkomi, pirmiausia – neteisėtai renkami. Todėl tikrindamas atsisakymo ištrinti teisėtumą teismas gali tikrinti viso aptariamų duomenų tvarkymo, visų pirma šių duomenų įrašymo ir saugojimo (t. y. įterpimo) operacijų, teisėtumą.

Be to, nors Reglamento Nr. 45/2001 16 straipsnyje nurodytas tik šio tvarkymo „neteisėtumas“, kai buvo pažeistos II skyriaus 1, 2 ir 3 skirsnių nuostatos, jis negali būti aiškinamas taip, kad šio tvarkymo teisėtumo kontrolė vykdoma tik nurodytų skirsnių nuostatų atžvilgiu. Todėl teismas turi įvertinti, ar su neteisėtu tvarkymu susijusiu pagrindu gali būti daroma įtaka privataus gyvenimo gerbimui, kurį minėtu reglamentu siekiama užtikrinti tvarkant asmens duomenis.

(žr. 46–48, 66 ir 67 punktus)

2.      Kadangi Europos centrinio banko personalo taisyklėse nenumatyta speciali išankstinio prašymo pateikimo procedūra tuo atveju, kai Bankas prieš tai nebuvo priėmęs jokio sprendimo, kurį galima apskųsti, ieškovui neturėtų būti priekaištaujama dėl to, kad jis pateikė prašymą išnagrinėti ikiteismine tvarka prieš tai Bankui nepriėmus sprendimo, kurį galima apskųsti.

Be to, dviejų mėnesių terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo pranešimo apie ginčijamą sprendimą, kaip tai numatyta Personalo taisyklių 8.1.0 straipsnyje, ir kuriam taikyti būtinas išankstinis sprendimas, netaikomas, jeigu sprendimas, dėl kurio vėliau gali būti pateikiamas skundas, o dar vėliau – ieškinys teisme, buvo priimtas vykstant ikiteisminei procedūrai.

(žr. 51, 53 ir 55 punktus)

3.      Tuo atveju, kai Bendrijos institucijai arba įstaigai buvo leista rinkti duomenis apie darbuotojų sveikatą, ir tai potencialiai gali reikšti kišimąsi į privatų gyvenimą, tokiu rinkimu neturėtų būti viršijama tai, kas būtina, atsižvelgiant į faktines aplinkybes, kuriomis institucija arba įstaiga vykdo šį įgaliojimą. Taigi ji turi laikytis proporcingumo principo visų pirma tiek, kiek jis susijęs su apsauga tvarkant asmens duomenis, kaip tai numatyta Reglamento Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo 4 straipsnio 1 dalies c punkte. Bendrijos teismas turi taip pat kontroliuoti, ar laikomasi šio principo.

Nelaikomas viršijančiu būtinumo ribas duomenų apie asmens sveikatą rinkimas, kurį Bendrijos institucijos arba įstaigos vykdo atlikdamos darbuotojo bendros sveikatos būklės išsamų patikrinimą ir kuriuo siekiama, pirma, kontroliuoti pastarojo sistemingo nebuvimo pagrįstumą ir, antra, įvertinti būtinybę pakeisti suinteresuotojo asmens darbo sąlygas dėl galimų su jo sveikatos būkle susijusių sunkumų vykdyti jo funkcijas. Iš tikrųjų tokiomis aplinkybėmis administracija gali pagrįstai manyti, kad išsamus tarnautojo sveikatos būklės patikrinimas yra būtinas siekiant nutraukti sistemingą nebuvimą darbe, kuris, kaip ji mano, netenkina nei jos, nei suinteresuotojo asmens. Be to, tokioje situacijoje institucija turi teisę arba privalo, atsižvelgiant į jos įsipareigojimus personalo atžvilgiu, įvertinti būtinybę pakeisti darbuotojo darbo sąlygas dėl galimų su jo sveikatos būkle susijusių sunkumų vykdyti funkcijas.

(žr. 87, 89, 90, 102 ir 139 punktus)

4.      Nors Reglamento Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo 10 straipsnio 2 dalies b punkto nuostatose numatyta, kad į jų taikymo sritį patenkančių duomenų tvarkymas turi būti būtinas, kad būtų įgyvendintos darbo teisėje numatytos duomenų valdytojo specifines teisės ir įsipareigojimai, iš šių nuostatų nematyti, kad bet kuriame teisės akte, kuriame kalbama apie „ypatingų asmens duomenų“ tvarkymą, kaip tai suprantama pagal minėto reglamento 10 straipsnį, turi būti aiškiai nurodyta tiksli šio tvarkymo paskirtis ir taip pagrįstas jo būtinumas.

Bet kuriuo atveju, nors Europos centrinio banko personalo taisyklių 5.13.4 straipsnyje aiškiai nenurodyti tikslai, galintys pagrįsti jame numatytą duomenų apie asmens sveikatą rinkimą, jie aiškiai išplaukia iš minėto straipsnio konteksto. Iš tikrųjų visų 5.13 straipsnio nuostatų tikslas yra patikslinti Banko personalo įdarbinimo sąlygų 31 straipsnio, kuriame numatyta, kad „darbuotojui, kuris įrodo, kad dėl ligos ar nelaimingo atsitikimo negali vykdyti savo funkcijų, suteikiamos apmokamos laikinojo nedarbingumo atostogos“, taikymo sąlygas. Taigi 5.13.4 straipsnyje numatytos priemonės gali būti taikomos, kai į darbą neatvykstama dėl laikinojo nedarbingumo atostogų, siekiant kontroliuoti nebuvimo darbe pagrįstumą; šios kontrolės apimtis gali teisėtai kisti atsižvelgiant, pavyzdžiui, į nebuvimo dažnumą.

(žr. 100, 101 ir 138 punktus)

5.      Iš Reglamento Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo 10 straipsnio 2 dalies b punkto nuostatų neišplaukia, kad jomis reikalaujama, kad rinkti ypatingus asmens duomenis, kaip tai suprantama pagal minėto straipsnio 1 dalį, turi būti leista teisės aktu, tiesiogiai numatytu Europos Bendrijų steigimo sutartyse. Iš tikrųjų toks aiškinimas neatitinka teisės akto teksto ir ypač pavartoto žodžių junginio „jomis remiantis“, kuriuo nurodomas teisės akto dėl duomenų tvarkymo ir sutarčių ryšys, tačiau nereikalaujama, kad šis ryšys būtų tiesioginis.

Be to, nors tiesa, kad prancūziškoje minėto Reglamento Nr. 45/2001 10 straipsnio 2 dalies b punkto redakcijoje numatyta, kad tvarkyti duomenis, visų pirma susijusius su asmens sveikata, turi būti leista sutartimis arba kitais „actes législatifs“, kurie buvo priimti remiantis šiomis sutartimis, sąvoka „actes législatifs“ turi būti aiškinama kaip nurodanti sąvoką „teisiniai dokumentai“, kaip yra kitų kalbinių redakcijų versijose, kuriose vartojama bendresnė sąvoka, nesusijusi su būtinu leidimu tvarkyti duomenis, kurį suteikia konkreti įstaiga.

(žr. 115, 116, 118 ir 119 punktus)

6.      Dėl Bendrijos institucijos arba įstaigos akto, kuriuo suteikiamas leidimas tvarkyti darbuotojų asmens duomenis, patenkančius į Reglamento Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo taikymo sritį, reikia pažymėti, kad darbuotojų privataus gyvenimo apsauga yra pakankamai užtikrinama, jeigu teisės aktas, kuriuo suteikiamas leidimas tvarkyti duomenis, yra teisinis dokumentas, kuris buvo pakankami paviešintas, o aptariamą tvarkymą galima numatyti.

(žr. 122 punktą)