Language of document : ECLI:EU:F:2009:88

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (трети състав)

8 юли 2009 година

Дело F-62/08

Roberto Sevenier

срещу

Комисия на Европейските общности

„Публична служба — Длъжностни лица — Прекратяване на служебно правоотношение — Оставка — Искане за оттегляне“

Предмет: Жалба на основание член 236 ЕО и член 152 АЕ, с която г‑н Sevenier иска по-специално отмяна на решението на Комисията от 24 септември 2007 г., с което се отхвърля искането му, от една страна, за оттегляне на подадената от него оставка на 19 октомври 1983 г., и от друга страна, за сезиране на комисията по инвалидност

Решение: Отхвърля жалбата като явно недопустима. Осъжда жалбоподателя да заплати съдебните разноски. Липсва основание за произнасяне по молбата на Съвета на Европейския съюз за встъпване в подкрепа на исканията на Комисията. Съветът понася направените от него съдебни разноски във връзка с молбата за встъпване.

Резюме

1.      Длъжностни лица — Жалба — Предварителна административна жалба — Срок за подаване на административна жалба — Изчисляване

(член 90, параграфи 1 и 2 от Правилника за длъжностните лица; член 3 от Регламент № 1182/71 на Съвета)

2.      Длъжностни лица — Жалба — Предварителна административна жалба — Мълчалив отказ на искане, който не е оспорен в предвидения срок

(членове 90 и 91 от Правилника за длъжностните лица)

1.      При липса на специфични правила в самия Правилник относно сроковете, посочени в член 90, следва да се направи препращане към Регламент № 1182/71 за определяне на правилата, приложими за срокове, дати и крайни срокове, който, както е уточнено в член 1 от него, се прилага за всички актове на Съвета „[а]ко не е предвидено друго“. В това отношение член 3, параграф 2, буква в) от посочения регламент предвижда, че срокът, изразен в месеци, „започва [да тече] от началото на първия час на първия ден на [срока] и завършва с изтичането на последния час от […] ден[я] от […] [последния] месец […], който е същият ден от седмицата или се пада на същата дата както деня, от който [започва да] тече [срокът]“. Тези разпоредби следва да се тълкуват с оглед на член 3, параграф 1, втора алинея от същия регламент, съгласно който денят, от който започва да тече срокът, е денят, в който настъпва събитието, така че ако събитието, което бележи началото на срок от една седмица, настъпи в понеделник, краят на срока настъпва следващия понеделник.

(вж. точки 27 и 28)

Позоваване на:

Съд — 11 ноември 2004 г., Toeters и Verberk, C‑171/03, Recueil, стр. I‑10945, точки 31—37

Първоинстанционен съд — 11 юни 1998 г., Fichtner/Комисия, T‑173/97, Recueil FP, стр. I‑A‑293 и II‑873, точка 28

2.      Макар член 91, параграф 3 от Правилника да предвижда, че „ако жалбата е била отхвърлена с изрично решение, след като веднъж вече е била отхвърлена с мълчалив отказ, но преди изтичането на срока за подаване на жалба, за обжалването започва да тече нов срок“, тази разпоредба не е приложима на етапа на искането и преди подаването на административната жалба. Всъщност тази специфична разпоредба, която се отнася до метода за изчисляване на сроковете за обжалване, трябва да се тълкува буквално и стриктно. Следователно изричният отказ на искане, който е постановен след мълчалив отказ на същото искане и представлява чисто потвърдителен акт, не може да позволи на заинтересованото длъжностно лице да си осигури продължаване на досъдебното производство, като му предостави нов срок за подаване на административна жалба.

(вж. точка 33)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 17 ноември 2000 г., Martinelli/Комисия, T‑200/99, Recueil FP, стр. I‑A‑253 и II‑1161, точка 11 и цитираната съдебна практика