Language of document : ECLI:EU:F:2009:88

TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija) NUTARTIS

2009 m. liepos 8 d.

Byla F‑62/08

Roberto Sevenier

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Tarnybos nutraukimas – Atsistatydinimas – Prašymas atšaukti“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo R. Sevenier prašo, be kita ko, panaikinti 2007 m. rugsėjo 24 d. Komisijos sprendimą, kuriuo atmestas jo prašymas, pirma, atšaukti 1983 m. spalio 19 d. atsistatydinimo pareiškimą ir, antra, kreiptis į invalidumo komitetą.

Sprendimas: Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną. Priteisti iš R. Sevenier bylinėjimosi išlaidas. Pripažinti, kad nėra reikalo spręsti klausimo dėl Europos Sąjungos Tarybos prašymo įstoti į bylą palaikyti Komisijos reikalavimus. Taryba padengia savo patirtas su prašymu įstoti į bylą susijusias išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Ieškinys – Išankstinis administracinis skundas – Skundo pateikimo terminas – Skaičiavimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 1 ir 2 dalys; Tarybos reglamento Nr. 1182/71 3 straipsnis)

2.      Pareigūnai – Ieškinys – Išankstinis administracinis skundas – Implicitinis sprendimas atmesti prašymą, kuris nebuvo apskųstas per nustatytą terminą

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

1.      Kadangi pačiuose Pareigūnų tarnybos nuostatuose nėra specialių taisyklių dėl 90 straipsnyje nurodytų terminų, reikia remtis Reglamentu Nr. 1182/71, nustatančiu terminams, datoms ir laikotarpiams taikytinas taisykles, kuris, remiantis jo 1 straipsniu, taikomas visiems Tarybos aktams „jeigu nenumatyta kitaip“. Šiuo klausimu šio reglamento 3 straipsnio 2 dalies c punkte numatyta, kad mėnesiais išreikštas terminas „pradedamas skaičiuoti nuo pirmos termino dienos pirmosios valandos pradžios, o baigiamas − pasibaigus paskutinės <…> [paskutinio] mėnesio <…> dienos, kuri yra ta pati savaitės diena, kurią prasidėjo terminas, arba atitinka tą pačią datą, paskutinei valandai“. Šias nuostatas reikia aiškinti atsižvelgiant į to paties reglamento 3 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą, pagal kurią pradžios diena yra ta diena, kai atsitiko įvykis; tai reiškia, kad jeigu įvykis, nuo kurio skaičiuojamas savaitės terminas atsitiko pirmadienį, terminas baigsis kitą pirmadienį.

(žr. 27 ir 28 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 2004 m. lapkričio 11 d. Sprendimo Toeters ir Verberk, C‑171/03, Rink. p. I‑10945, 31–37 punktai.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1998 m. birželio 11 d. Nutarties Fichtner prieš Komisiją, T‑173/97, Rink. VT p. I‑A‑293 ir II‑873, 28 punktas.

2.      Nors Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad „kai eksplicitinis spendimas atmesti skundą priimamas po implicitinio sprendimo atmesti, tačiau per terminą ieškiniui pareikšti, šis terminas pradedamas skaičiuoti iš naujo“, ir ši nuostata negali būti taikoma prašymo pateikimo stadijoje ir prieš pateikiant skundą. Ši speciali nuostata, kuria nustatoma ieškinio pareiškimo terminų skaičiavimo tvarka, turi būti aiškinama pažodžiui ir griežtai. Vadinasi, eksplicitinis prašymo atmetimas po to, kai buvo priimtas implicitinis sprendimas atmesti tą patį prašymą, yra tik patvirtinamasis aktas ir nesuteikia atitinkamam pareigūnui teisės tęsti ikiteisminę procedūrą nustačius jam naują terminą skundui pateikti.

(žr. 33 punktą)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2000 m. lapkričio 17 d. Nutarties Martinelli prieš Komisiją, T‑200/99, Rink. VT p. I‑A‑253 ir II‑1161, 11 punktas ir jame nurodyta teismų praktika.