Language of document : ECLI:EU:F:2009:88

CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS (trešā palāta)

2009. gada 8. jūlijā

Lieta F‑62/08

Roberto Sevenier

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Dienesta attiecību izbeigšanās – Atlūgums – Atsaukuma pieteikums

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru R. Sevenier tostarp lūdz atcelt Komisijas 2007. gada 24. septembra lēmumu, ar kuru noraidīts viņa pieteikums, pirmkārt, atsaukt viņa 1983. gada 19. oktobra atlūgumu un, otrkārt, nodot lietu izskatīšanai invaliditātes komitejai

Nolēmums Prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu. Prasītājs atlīdzina tiesāšanās izdevumus. Par Eiropas Savienības Padomes iesniegto pieteikumu par iestāšanos lietā Komisijas prasījumu atbalstam nav jālemj. Padome sedz savus tiesāšanās izdevumus saistībā ar pieteikumu par iestāšanos lietā.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Prasība – Iepriekšēja administratīva sūdzība – Termiņš sūdzības iesniegšanai – Aprēķināšana

(Civildienesta noteikumu 90. panta 1. un 2. punkts; Padomes Regulas Nr. 1182/71 3. pants)

2.      Ierēdņi – Prasība – Iepriekšēja administratīva sūdzība – Noteiktā termiņā neapstrīdēts netiešs lēmums noraidīt lūgumu

(Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants)

1.      Ja pašos Civildienesta noteikumos nav speciālo normu par 90. pantā paredzētajiem termiņiem, jāatsaucas uz Regulu Nr. 1182/71, ar ko nosaka laikposmiem, datumiem un termiņiem piemērojamus noteikumus, kura, kā tas ir precizēts tās 1. pantā, ir piemērojama visiem Padomes aktiem, “izņemot gadījumus, kad paredzēts citādi”. Šajā ziņā minētās regulas 3. panta 2. punkta c) apakšpunktā ir paredzēts, ka mēnešos izteikts laikposms sākas “perioda pirmās dienas pirmās stundas sākumā un beidzas līdz ar pēdējās stundas izbeigšanos jebkurā pēdējā [..] mēneša [..] dienā, kura ir tā pati diena vai iekrīt tajā pašā dienā, kā diena, kurā tika uzsākta perioda skaitīšana”. Šie noteikumi ir jāinterpretē, atsaucoties uz šīs pašas regulas 3. panta 1. punkta otro daļu, saskaņā ar kuru laikposms jāaprēķina no brīža, kad iestājas kāds notikums, tātad, ja notikums, ar kuru tiek uzsākta laikposma skaitīšana nedēļā izteiktam laikposmam, notiek pirmdienā, laikposms beidzas nākamajā pirmdienā.

(skat. 27. un 28. punktu)

Atsauces

Tiesa: 2004. gada 11. novembris, C‑171/03 Toeters un Verberk, Krājums, I‑10945. lpp., 31.–37. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1998. gada 11. jūnijs, T‑173/97 Fichtner/Komisija, Recueil FP, I‑A‑293. un II‑873. lpp., 28. punkts.

2.      Kaut arī Civildienesta noteikumu 91. panta 3. punktā ir paredzēts, ka, “ja sūdzību noraida ar tiešu lēmumu pēc tam, kad tā iepriekš noraidīta ar netiešu lēmumu, bet pirms beidzies apelācijas iesniegšanai paredzētais termiņš, tad apelācijas iesniegšanas termiņu sāk skaitīt no jauna”, šo tiesību normu nevar piemērot attiecībā uz pieteikumu un pirms sūdzības iesniegšanas. Šī speciālā tiesību norma par prasību termiņu noteikumiem un aprēķināšanu ir jāinterpretē gramatiski un šauri. No tā izriet, ka pieteikuma tiešs noraidījums pēc tam, kad ir pieņemts netiešs lēmums par šī paša pieteikuma noraidījumu, kurš ir uzskatāms par apstiprinošu aktu, nevar ļaut ieinteresētajam ierēdnim uzsākt pirmstiesas procedūru, nosakot viņam jaunu termiņu sūdzības iesniegšanai.

(skat. 33. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 2000. gada 17. novembris, T‑200/99 Martinelli/Komisija, Recueil FP, I‑A‑253. un II‑1161. lpp., 11. punkts un tajā minētā judikatūra.