Language of document : ECLI:EU:F:2009:88

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(tretji senat)

z dne 8. julija 2009

Zadeva F-62/08

Roberto Sevenier

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Uradniki – Prenehanje delovnega razmerja – Odstop – Zahteva za umik“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi členov 236 ES in 152 AE, s katero R. Sevenier predlaga zlasti razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 24. septembra 2007, s katero je bila zavrnjena njegova zahteva na eni strani za umik njegove ponudbe za odstop z dne 19. oktobra 1983 in na drugi strani za predložitev njegove zadeve invalidski komisiji.

Odločitev:      Tožba se zavrže kot očitno nedopustna. Tožeči stranki se naloži plačilo stroškov. O predlogu za intervencijo Sveta Evropske unije v podporo predlogom Komisije ni treba odločati. Svet nosi lastne stroške predloga za intervencijo.

Povzetek

1.      Uradniki – Pravno sredstvo – Predhodna upravna pritožba – Rok za vložitev pritožbe – Izračun

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 90(1) in (2); Uredba Sveta št. 1182/71, člen 3)

2.      Uradniki – Pravno sredstvo – Predhodna upravna pritožba – Odločba zaradi molka organa o zavrnitvi zahteve zaradi neizpodbijanja v rokih

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 90 in 91)

1.      Ker v Kadrovskih predpisih ni posebnih pravil o rokih iz člena 90, se je treba sklicevati na Uredbo št. 1182/71 o določitvi pravil glede rokov, datumov in iztekov rokov, ki se v skladu z njenim členom 1 uporablja za vse akte Sveta, „[č]e ni določeno drugače“. Člen 3(2)(c) navedene uredbe v zvezi s tem določa, da se rok, določen v mesecih, „začne z začetkom prve ure prvega dne roka in se konča z iztekom zadnje ure tistega dne v zadnjem […] mesecu […], ki se poimensko ujema z dnem tedna ali datumom dneva začetka roka“. Navedene določbe je treba razlagati s sklicevanjem na člen 3(1), drugi pododstavek, iste uredbe, v skladu s katerim je dan začetka roka dan, v katerem se zgodi dogodek, tako da se rok – če se dogodek, ki je na začetku tedenskega roka, zgodi v ponedeljek – konča naslednji ponedeljek.

(Glej točki 27 in 28.)

Napotitev na:

Sodišče: 11. november 2004, Toeters in Verberk, C-171/03, ZOdl., str. I-10945, točke od 31 do 37;

Sodišče prve stopnje: 11. junij 1998, Fichtner proti Komisji, T-173/97, RecFP, str. I-A-293 in II-873, točka 28.

2.      Čeprav člen 91(3) Kadrovskih predpisov določa, da „začne rok za vložitev pritožbe teči od začetka, če je pritožba zavrnjena z izrecno odločitvijo po tem, ko je bila že zavrnjena z molkom organa, vendar pred pretekom roka za vložitev pritožbe“, navedene določbe ni mogoče uporabljati na stopnji zahteve in pred vložitvijo pritožbe. Navedeno posebno določbo o načinih izračunanja roka je namreč treba razlagati dobesedno in strogo. Iz navedenega sledi, da z izrecno zavrnitvijo zahteve z odločbo po sprejetju odločbe zaradi molka organa – ki je v celoti ugotovitveni akt – ni mogoče zadevnemu uradniku omogočiti, da nadaljuje predhodni postopek tako, da dobi nov rok za vložitev pritožbe.

(Glej točko 33.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 17. november 2000, Martinelli proti Komisiji, T-200/99, RecFP, str. I-A-253 in II-1161, točka 11 in navedena sodna praksa.