Language of document : ECLI:EU:F:2009:129

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

z 29. septembra 2009

Vec F‑102/07

Petrus Kerstens

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Povýšenie – Povyšovanie v rokoch 2004, 2005 a 2006 – Pridelenie prednostných bodov – Prednostné body pridelené generálnymi riaditeľmi – Prednostné body zohľadňujúce prácu vykonanú v záujme inštitúcie – Zásada zákazu diskriminácie – Povinnosť odôvodnenia“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou P. Kerstens navrhuje zrušenie: rozhodnutia menovacieho orgánu z 23. novembra 2005, ktorým mu boli pridelené 3 prednostné body poskytnuté každému generálnemu riaditeľstvu (PBGR), v tomto prípade „Úradu pre správu a úhradu individuálnych nárokov“, v rámci povyšovania v roku 2004 (Administratívne informácie č. 85‑2005 z 23. novembra 2005); rozhodnutia menovacieho orgánu z 23. novembra 2005, ktorým mu bolo pridelených 0 PBGR v rámci povyšovania v roku 2005 (Administratívne informácie č. 85‑2005); rozhodnutia menovacieho orgánu zo 17. novembra 2006, ktorým mu bolo pridelených 0 PBGR v rámci povyšovania v roku 2006 (Administratívne informácie č. 55‑2006 zo 17. novembra 2006); rozhodnutia menovacieho orgánu zo 17. novembra 2006, ktorým mu bolo pridelených 0 prednostných bodov zohľadňujúcich prácu vykonanú v záujme inštitúcie v rámci povyšovania v roku 2006 (Administratívne informácie č. 55‑2006); rozhodnutia menovacieho orgánu z 15. júna 2007, ktorými boli zamietnuté sťažnosti zo 16. a 22. februára 2007

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Povýšenie – Porovnávacie hodnotenie zásluh – Spôsoby – Systém zavedený Komisiou – Rozdelenie prednostných bodov v rámci generálnych riaditeľstiev

(Služobný poriadok úradníkov, článok 45)

2.      Úradníci – Povýšenie – Porovnávacie hodnotenie zásluh – Spôsoby – Systém zavedený Komisiou – Rozdelenie prednostných bodov – Kritériá

(Služobný poriadok úradníkov, článok 45)

1.      Cieľom všeobecných vykonávacích ustanovení k článku 45 služobného poriadku prijatých Komisiou, ako vyplýva z ich článku 5 ods. 1, je odmeniť úradníkov považovaných za najzaslúžilejších, a najmä tých, ktorí prispeli k dosiahnutiu výsledkov presahujúcich ich individuálne ciele alebo ktorí vynaložili zvláštne úsilie a dosiahli pri výkone svojich úloh pozoruhodné výsledky, o čom svedčí ich správa o služobnom postupe. „Veľké“ prednostné body poskytnuté každému generálnemu riaditeľstvu, to znamená prednostné body od 6 do 10, sú v súlade s článkom 5 ods. 2 všeobecných vykonávacích ustanovení vyhradené pre najvýkonnejších úradníkov, ktorí preukázali svoje výnimočné zásluhy, zatiaľ čo „malé“ prednostné body, to znamená prednostné body od 0 do 4 , sú v súlade s týmto istým ustanovením rozdelené medzi ostatných úradníkov považovaných za zaslúžilých podľa kritérií všeobecných vykonávacích ustanovení.

Pridelenie prednostných bodov sa teda musí zakladať na úvahách spojených s osobitnými zásluhami dotknutých úradníkov, pričom „veľké“ prednostné body sú vyhradené úradníkom, ktorí preukázali výnimočné zásluhy.

Z toho vyplýva, že generálny riaditeľ pri prideľovaní „veľkých“ prednostných bodov nie je povinný vyčerpať objem prednostných bodov, ktoré mu boli v tejto súvislosti poskytnuté.

Článok 5 ods. 3 všeobecných vykonávacích ustanovení, ktorý stanovuje, že každé generálne riaditeľstvo v zásade vyčerpá objemy prednostných bodov, ktorými disponuje, však v poznámke pod čiarou upresňuje, že toto ustanovenie nemôže spochybniť zásadu hodnotenia zásluh v čase, najmä v prípade malých pracovných skupín, v súvislosti s ktorými môže byť nevyužitie prednostných bodov odôvodnené.

(pozri body 65 – 68)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 19. októbra 2006, Buendía Sierra/Komisia, T‑311/04, Zb. s. II‑4137, bod 290; 3. mája 2007, Crespinet/Komisia, T‑261/04, Zb. VS s. I‑A‑2‑103, II‑A‑2‑717, bod 57; 1. apríla 2009, Valero Jordana/Komisia, T‑385/04, Zb. VS s. I‑A‑2‑0000, II‑A‑2‑0000, bod 130

2.      Hoci počet odpracovaných rokov v platovej triede môže subsidiárne hrať rolu pri prideľovaní prednostných bodov poskytnutých každému generálnemu riaditeľstvu úradníkom vykazujúcim rovnaké zásluhy v prípade nedostatočného počtu bodov, kritérium zásluh zostáva prevládajúcim kritériom. Priznanie rozhodujúcej povahy počtu odpracovaných rokov v rozhodnutí o pridelení prednostných bodov by bolo v rozpore s článkom 45 služobného poriadku a článkom 5 všeobecných vykonávacích ustanovení tohto článku 45 prijatých Komisiou, pričom článok 5 neobsahuje žiaden odkaz na počet odpracovaných rokov v platovej triede ako kritérium pridelenia prednostných bodov.

(pozri bod 140)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 4. júla 2007, Lopparelli/Komisia, T‑502/04, Zb. VS s. I‑A‑2‑145, II‑A‑2‑995, bod 89; Valero Jordana/Komisia, už citovaný, bod 145