Language of document : ECLI:EU:F:2009:77

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (втори състав)

2 юли 2009 година

Дело F-98/08

Bart Nijs

срещу

Сметна палата на Европейските общности

„Публична служба — Длъжностни лица — Повишаване — Процедура по повишаване за 2008 г. — Явно неоснователна и явно недопустима жалба“

Предмет: Жалба, подадена на основание членове 236 ЕО и 152 АЕ, с която г‑н Nijs иска по-конкретно, от една страна, отмяна на решението на Сметната палата да не го повиши през 2008 г., доколкото жалбоподателят не е включен в списъка на подлежащите на повишаване през 2008 г. длъжностни лица, изготвен от генералния секретар на Сметната палата (Съобщение до персонала № 32‑2008 от 5 май 2008 г.), както и на подготвителните и последващите това решение актове, и от друга страна, осъждане на Сметната палата да заплати обезщетение за вреди

Решение: Отхвърля жалбата отчасти като явно недопустима и отчасти като явно неоснователна. Осъжда жалбоподателя да поеме всички съдебни разноски.

Резюме

Длъжностни лица — Жалба — Жалба за отмяна — Искане за обезщетение — Недопустимост поради липса на искане за обезщетение в досъдебното производство

(членове 90 и 91 от Правилника за длъжностните лица)

Искането за обезщетение е явно недопустимо поради непровеждане на досъдебно производство по членове 90 и 91 от Правилника за длъжностните лица, когато длъжностното лице предварително не е направило искане за обезщетение за вредите, които твърди, че е претърпяло.

(вж. точка 27)