Language of document : ECLI:EU:F:2009:77

PERSONALERETTENS KENDELSE

(Anden Afdeling)

2. juli 2009

Sag F-98/08

Bart Nijs

mod

Revisionsretten for De Europæiske Fællesskaber

»Personalesag – tjenestemænd – forfremmelse – forfremmelsesåret 2008 – åbenbart, at søgsmålet delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorunder Bart Nijs bl.a. har nedlagt påstand dels om annullation af Revisionsrettens afgørelse om ikke at forfremme ham i 2008, således som denne afgørelse fremgår af den liste over tjenestemænd forfremmet i forfremmelsesåret 2008, der blev fastsat af Revisionsrettens generalsekretær (Personalemeddelelse nr. 32-2008 af 5. maj 2008), idet sagsøgerens navn ikke er opført herpå, samt af de forberedende og efterfølgende akter til denne afgørelse, dels om, at Revisionsretten tilpligtes at betale erstatning.

Udfald: Sagen afvises, idet det er åbenbart, at den delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er åbenbart ugrundet. Bart Nijs betaler alle sagens omkostninger.

Sammendrag

Tjenestemænd – søgsmål – annullationssøgsmål – erstatningspåstande – afvisning i mangel af administrativ procedure vedrørende erstatningspåstandene

(Tjenestemandsvedtægten, art. 90 og 91)

Erstatningspåstandene kan ikke antages til realitetsbehandling på grund af manglende iagttagelse af den administrative procedure, således som denne er fastlagt i vedtægtens artikel 90 og 91, når tjenestemanden ikke forinden har forelagt en ansøgning om erstatning for det påståede tab.

(jf. præmis 27)