Language of document : ECLI:EU:F:2009:77

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(teine koda)

2. juuli 2009

Kohtuasi F‑98/08

Bart Nijs

versus

Euroopa Ühenduste Kontrollikoda

Avalik teenistus – Ametnikud – Edutamine – 2008. aasta edutamine – Ilmselgelt vastuvõetamatu ja ilmselgelt põhjendamatu hagi

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, millega B. Nijs palub eelkõige tühistada esiteks kontrollikoja otsus jätta ta 2008. aastal edutamata, nagu see nähtub 2008. aastal edutatud ametnike nimekirjast, mis on koostatud kontrollikoja peasekretariaadi poolt (teatis personalile nr 32‑2008, 5.5.2008) ja milles tema nime ei ole, ning ettevalmistavad ja sellele järgnevad otsused, ning teiseks mõista kontrollikojalt välja kahjuhüvitis.

Otsus: Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu osaliselt läbi vaatamata ja ilmselge põhjendamatuse tõttu osaliselt rahuldamata. Mõista kohtukulud välja hagejalt.

Kokkuvõte

Ametnikud – Hagi – Tühistamishagi – Hüvitamisnõuded – Vastuvõetamatus kahju hüvitamist puudutava kohtueelse menetluse puudumisel

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)


Hüvitamisnõuded on ilmselgelt vastuvõetamatud kohtueelse menetluse, nagu see on kehtestatud personalieeskirjade artiklites 90 ja 91, rikkumise tõttu, kui ametnik ei ole eelnevalt esitanud väidetava kahju hüvitamise nõuet.

(vt punkt 27)