Language of document : ECLI:EU:F:2009:77

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

(druga izba)

z dnia 2 lipca 2009 r.

Sprawa F‑98/08

Bart Nijs

przeciwko

Trybunałowi Obrachunkowemu Wspólnot Europejskich

Służba publiczna – Urzędnicy – Awans – Postępowanie w sprawie awansu za 2008 r. – Skarga w sposób oczywisty bezzasadna i w sposób oczywisty niedopuszczalna

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i art. 152 EWEA, w której B. Nijs żąda przede wszystkim, po pierwsze, stwierdzenia nieważności decyzji Trybunału Obrachunkowego o nieawansowaniu go w 2008 r., co wynika z listy urzędników awansowanych w ramach postępowania za 2008 r., sporządzonej przez sekretarza generalnego Trybunału Obrachunkowego (Komunikat do personelu nr 32‑2008 z dnia 5 maja 2008 r.), ponieważ jego nazwisko nie jest na niej zawarte, oraz aktów przygotowawczych do tej decyzji i wydanych w jej następstwie, a także po drugie, zasądzenia od Trybunału Obrachunkowego odszkodowania.

Orzeczenie: Skarga zostaje częściowo odrzucona jako w sposób oczywisty niedopuszczalna, a częściowo oddalona jako w sposób oczywisty bezzasadna. Skarżący zostaje obciążony całością kosztów postępowania.

Streszczenie

Urzędnicy – Skarga – Skarga o stwierdzenie nieważności – Żądania odszkodowawcze – Niedopuszczalność w braku postępowania poprzedzającego wniesienie skargi dotyczącego odszkodowania

(regulamin pracowniczy, art. 90, 91)

Żądania odszkodowawcze są w sposób oczywisty niedopuszczalne ze względu na nieprzestrzeganie postępowania poprzedzającego wniesienie skargi, określonego w art. 90 i 91 regulaminu postępowania, jeśli urzędnik nie złożył wcześniej wniosku o naprawienie szkody, którą jakoby poniósł.

(zob. pkt 27)