Language of document : ECLI:EU:F:2009:77

PERSONALDOMSTOLENS BESLUT

(andra avdelningen)

den 2 juli 2009

Mål F-98/08

Bart Nijs

mot

Europeiska revisionsrätten

”Personalmål – Tjänstemän – Befordran – Befordringsförfarandet 2008 – Uppenbart att talan är ogrundad och inte kan tas upp till sakprövning”

Saken: Talan som Bart Nijs väckt med stöd av artiklarna 236 EG och 152 EA med yrkande dels om ogiltigförklaring av Revisionsrättens beslut att inte befordra honom år 2008, sådant det framgår av den förteckning över befordrade tjänstemän år 2008 som upprättats av generalsekreteraren vid Revisionsrätten (personalmeddelande nr 32‑2008 av den 5 maj 2008), vilken inte innehåller Bart Nijs namn, och de förberedande och efterföljande underlagen för detta beslut, dels om förpliktande av revisionsrätten att utge skadestånd jämte ränta.

Avgörande: Talan ogillas till en del där det är uppenbart att den inte kan tas upp till sakprövning, och till en del där det är uppenbart att den är ogrundad. Sökanden förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

Sammanfattning

Tjänstemän – Talan – Talan om ogiltigförklaring – Skadeståndsyrkanden – Talan kan inte tas upp till sakprövning eftersom det inte förekommit något administrativt förfarande i syfte att utverka skadestånd

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 90ocht 91)

Det är uppenbart att yrkanden om skadestånd inte kan tas upp till sakprövning om det administrativa förfarande som föreskrivs i artiklarna 90 och 91 i tjänsteföreskrifterna inte iakttagits, när tjänstemannen inte på förhand har framställt ett yrkande om ersättning för den påstådda skadan.

(Se punkt 27)