Language of document : ECLI:EU:F:2009:76

TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2009 m. liepos 2 d.

Byla F‑49/08

Massimo Giannini

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Sutartininkai – Atleidimas iš pareigų pasibaigus bandomajam laikotarpiui – Darbas bandomuoju laikotarpiu, atliktas netinkamomis sąlygomis – Vertinimo procedūros pažeidimai – Kelionės išlaidos – Delegacija trečiojoje šalyje“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo M. Giannini prašo panaikinti Komisijos sprendimą atleisti jį iš pareigų, apie kurį pranešta 2007 m. liepos 10 dieną, ir prireikus panaikinti sprendimą atmesti skundą dėl šio sprendimo; atitinkamai nurodyti Komisijai sumokėti visas pinigines išmokas, susijusias su jo sutarties tęsimu; bet kuriuo atveju panaikinti 2007 m. liepos 27 d. ir 2007 m. rugsėjo 20 d. sprendimus, kuriais nurodoma iš jo atlyginimo už 2007 m. rugpjūčio mėnesį išskaičiuoti 5 218,22 EUR sumą, ir atitinkamai kompensuoti šią sumą su palūkanomis už praleistą terminą; bet kuriuo atveju panaikinti 2007 m. rugpjūčio 28 d. sprendimą, kuriuo įsikūrimo išmoka sumažinta iki vieno trečdalio 2006 m. lapkričio mėnesį gautos sumos ir nuspręsta susigrąžinti kitus du trečdalius, t. y. 4 278,5 EUR, išskaičiuojant iš 2008 m. vasario mėn. atlyginimo, ir atitinkamai nurodyti kompensuoti šią sumą su palūkanomis už praleistą terminą; priteisti patirtos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą, preliminariai įvertintą 200 000 EUR.

Sprendimas: Panaikinti 2007 m. liepos 27 d. Komisijos sprendimą, kuriuo nurodoma susigrąžinti trečdalį ieškovo kelionės išlaidų sumos, ieškovui sumokėtos už 2007 m. Komisija sumokės ieškovui nepagrįstai pagal 2007 m. liepos 27 d. sprendimą išskaičiuotą sumą, išskyrus susijusią su ieškovo šeimos narių kelionės išlaidomis; prie šios sumos pridedamos palūkanos, apskaičiuotinos nuo išskaitymo dienos iki visiško atsiskaitymo, taikant atitinkamu laikotarpiu galiojančią Europos centrinio banko pagrindinėms refinansavimo operacijoms nustatytą fiksuotą palūkanų normą, padidintą dviem punktais. Nėra reikalo priimti sprendimo dėl prašymo panaikinti 2007 m. rugpjūčio 28 d. sprendimą, kuriuo Komisija sumažino ieškovo įsikūrimo išmoką iki vieno trečdalio 2006 m. lapkričio mėnesį gautos sumos. Atmesti likusią ieškinio dalį. Ieškovas padengia savo paties bylinėjimosi išlaidas ir tris ketvirtadalius Komisijos bylinėjimosi išlaidų. Komisija padengia ketvirtadalį savo pačios bylinėjimosi išlaidų.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Ieškinys – Neribota jurisdikcija – Finansinio pobūdžio ginčai, kaip tai suprantama pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnio 1 dalį – Sąvoka

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnio 1 dalis)

2.      Pareigūnai – Sutartininkai – Įdarbinimas – Bandomasis laikotarpis – Dalykas – Darbo sąlygos

(Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 84 straipsnis)

3.      Pareigūnai – Sutartininkai – Priskyrimas – IV pareigų grupės sutartininkas, prižiūrimas AST pareigų grupės pareigūno

(Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 80 straipsnio 2 dalis)

4.      Pareigūnai – Įdarbinimas – Bandomasis laikotarpis – Darbo sąlygos –Įspėjimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 34 straipsnis)

5.      Procesas – Ieškinys – Formos reikalavimai

(Teisingumo Teismo statuto 21 straipsnio pirma pastraipa ir I priedo 7 straipsnio 3 dalis; Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 44 straipsnio 1 dalies c punktas; Tarnautojų teismo procedūros reglamento 35 straipsnio 1 dalis)

6.      Pareigūnai – Sutartininkai – Įdarbinimas – Bandomasis laikotarpis – Rezultatų vertinimas

(Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 84 straipsnio 3 dalis)

7.      Pareigūnai – Vienodas požiūris – Į nuolatinę tarnybą paskirti pareigūnai ir tarnautojai, kuriems skiriamas bandomasis laikotarpis

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 straipsnis; Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 84 straipsnis)

8.      Pareigūnai – Sutartininkai – Įdarbinimas – Bandomasis laikotarpis – Bandomojo laikotarpio pabaigos ataskaita – Apimtis ir turinys

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 25 straipsnis; Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 11 straipsnio pirma pastraipa ir 81 straipsnis)

9.      Pareigūnai – Sutartininkai – Įdarbinimas – Bandomasis laikotarpis – Bandomojo laikotarpio pabaigos ataskaita

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 25 straipsnis; Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 11 straipsnio pirma pastraipa, 81 straipsnis ir 84 straipsnio 3 dalis)

10.    Pareigūnai – Sutartininkai – Įdarbinimas – Bandomasis laikotarpis – Sprendimas atleisti iš pareigų

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 25 straipsnis; Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 11 straipsnio pirma pastraipa ir 81 straipsnis)

11.    Pareigūnai – Sutartininkai – Įdarbinimas – Bandomasis laikotarpis –Neigiamas atitinkamo asmens gebėjimų įvertinimas – Bandomojo laikotarpio pratęsimas

(Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 84 straipsnio 3 dalis)

12.    Pareigūnai – Išlaidų atlyginimas – Kasmetinės kelionės išlaidos

(Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 8 straipsnis)

13.    Pareigūnai – Išlaidų atlyginimas – Kasmetinės kelionės išlaidos

(Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 8 straipsnio 4 dalis)

1.       „Finansinio pobūdžio ginčai“, kaip tai suprantama pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnį, yra ne vien ieškiniai dėl atsakomybės, kuriuos tarnautojai pareiškia institucijai, bet ir visi ieškiniai, kuriais siekiama, kad institucija tarnautojui sumokėtų sumą, kurią, jo manymu, ji yra skolinga pagal Pareigūnų tarnybos nuostatus ar kitą jų santykius reglamentuojantį aktą. Pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnio 1 dalį spręsdamas tokius ginčus Bendrijos teismas turi neribotą jurisdikciją, dėl kurios jam tenka uždavinys visapusiškai išspręsti ginčus, dėl kurių į jį kreiptasi, t. y. priimti sprendimą dėl visų tarnautojo teisių ir pareigų, įskaitant galimybę perduoti nagrinėjamai institucijai, teismui prižiūrint, įvykdyti nurodytą sprendimo dalį tiksliai nurodytomis sąlygomis. Todėl Bendrijos teismas prireikus turi priteisti iš institucijos sumą, į kurią ieškovas turi teisę pagal Pareigūnų tarnybos nuostatus ar kitą teisės aktą.

(žr. 39–42 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 2007 m. gruodžio 18 d. Sprendimo Weißenfels prieš Parlamentą, C‑135/06 P, Rink. p. I‑12041, 65, 67 ir 68 punktai.

2.      Sprendimas atleisti iš pareigų pasibaigus bandomajam laikotarpiui turi būti panaikintas, jeigu ieškovui nebuvo sudarytos galimybės dirbti bandomuoju laikotarpiu normaliomis sąlygomis.

Nors bandomasis laikotarpis, skirtas įvertinti asmens, kuriam jis taikomas, gebėjimus ir elgesį, negali būti prilyginamas mokymosi laikotarpiui, būtina, kad šis asmuo bandomuoju laikotarpiu turėtų galimybę įrodyti savo gebėjimus. Ši sąlyga praktiškai reiškia, kad asmuo, kuriam taikomas bandomasis laikotarpis, turi gauti tinkamus nurodymus ir patarimus, kad galėtų prisitaikyti prie specifinių poreikių, susijusių su einamomis pareigomis.

Įvertinti reikalaujamą tokių nurodymų ir patarimų lygmenį reikia ne abstrakčiai, o konkrečiai, atsižvelgiant į atliekamų pareigų pobūdį. Žvelgiant iš šios perspektyvos, negalima nepaisyti ankstesnės asmens, kuriam taikomas bandomasis laikotarpis, patirties. Nors ši patirtis pati savaime negali paneigti bandomojo laikotarpio naudingumo, ji gali padėti nustatyti, kokio lygmens vadovavimo reikia, kad bandomuoju laikotarpiu būtų įvykdytas juo siekiamas tikslas.

(žr. 65 punktą)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1985 m. gegužės 15 d. Sprendimo Patrinos prieš EESRK, 3/84, Rink. p. 1421, 20–24 punktai.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1992 m. balandžio 1 d. Sprendimo Kupka-Floridi prieš EESRK, T‑26/91, Rink. p. II‑1615, 44 punktas; 1994 m. lapkričio 30 d. Sprendimo Correia prieš Komisiją, T‑568/93, Rink. VT p. I‑A‑271 ir II‑857, 34 punktas; 1997 m. kovo 5 d. Sprendimo Rozand-Lambiotte prieš Komisiją, T‑96/95, Rink. VT p. I‑A‑35 ir II‑97, 95 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2007 m. spalio 18 d. Sprendimas Krcova prieš Teisingumo Teismą, F‑112/06, Rink. VT p. I‑A‑1‑0000 ir II‑A‑1‑0000, 48 punktas, dėl kurio pateiktas apeliacinis skundas Pirmosios instancijos teisme, byla T‑498/07 P; 2008 m. balandžio 16 d. Sprendimas Doktor prieš Tarybą, F‑73/07, Rink. VT p. I‑A‑1‑0000 ir II‑A‑1‑0000, 31, 33–36 punktai, dėl kurio pateiktas apeliacinis skundas Pirmosios instancijos teisme, byla T‑248/08 P.

3.      Iš Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 80 straipsnio 2 dalies matyti, kad IV pareigų grupės sutartininkai užduotis turi atlikti prižiūrint pareigūnams, nesvarbu kokios kategorijos. Taigi pagal šią nuostatą nedraudžiama, kad IV pareigų grupės tarnautojo užduočių vykdymą prireikus prižiūrėtų AST pareigų grupės pareigūnas.

(žr. 72 punktą)

4.      Pareigūno, kuriam taikomas bandomasis laikotarpis, teisė šiuo laikotarpiu dirbti tinkamomis sąlygomis pakankamai užtikrinama žodiniu įspėjimu, kuriuo suteikiama galimybė pritaikyti ir pagerinti savo darbą, atsižvelgiant į tarnybos poreikius.

(žr. 84 punktą)

Pirmosios instancijos teismo praktika: minėto Sprendimo Rozand-Lambiotte prieš Komisiją 102 punktas.

5.      Nors ieškinys Pirmosios instancijos teisme konkrečiais klausimais gali būti pagrįstas ir papildytas darant nuorodas į prie jo pridėtų dokumentų ištraukas, priedai turi tik įrodomąją ir pagalbinę reikšmę ir nėra skirti plėtoti ieškinyje glaustai nurodytą ieškinio pagrindą, nurodant jame nepateiktus reikalavimus ar argumentus. Ieškinyje ieškovas turi tiksliai nurodyti reikalavimus, dėl kurių turi būti priimtas sprendimas, ir bent glaustai išdėstyti teisines ir faktines aplinkybes, kuriomis šie reikalavimai grindžiami.

Kalbant apie procesą Tarnautojų teisme, pasakytina, kad prieduose juo labiau negali būti plėtojamas ieškinyje glaustai nurodytas ieškinio pagrindas ir pateikiami reikalavimai ar argumentai, kurių ieškinyje nėra, nes pagal Teisingumo Teismo statuto I priedo 7 straipsnio 3 dalį Tarnautojų teismo rašytinę proceso dalį iš esmės sudaro tik vienas pasikeitimas rašytiniais pareiškimais, nebent šis nuspręstų kitaip. Šiuo Tarnautojų teismo proceso ypatumu galima paaiškinti, kodėl, skirtingai nei Pirmosios instancijos teismo ar Teisingumo Teismo atveju, kaip numatyta Teisingumo Teismo statuto 21 straipsnio pirmoje pastraipoje, ieškinyje nurodyti pagrindai ir argumentai negali būti išdėstyti glaustai. Dėl tokio lankstumo specialioji ir vėliau priimta Teisingumo Teismo statuto I priede įtvirtinta nuostata iš dalies netektų praktinės reikšmės.

(žr. 86 ir 87 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2007 m. sausio 30 d. Sprendimo France Télécom prieš Komisiją, T‑340/03, Rink. p. II‑107, 167 punktas.

6.      Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 84 straipsnio 3 dalimi siekiama vertintojui ir Sudaryti tarnybos sutartis įgaliotai tarnybai suteikti didelę diskreciją vertinti asmens, kuriam taikomas bandomasis laikotarpis, gebėjimus ir darbo rezultatus tarnybos interesų atžvilgiu. Todėl Bendrijos teismas negali institucijų sprendimo dėl bandomojo laikotarpio vertinimo kriterijų reikšmingumo pakeisti savuoju ir jo kontrolė turi apsiriboti klausimais, ar nebuvo padaryta akivaizdžios vertinimo klaidos arba piktnaudžiauta įgaliojimais.

(žr. 89 punktą)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: minėto Sprendimo Lambiotte prieš Komisiją 112 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: minėto Sprendimo Krcova prieš Teisingumo Teismą 62 punktas.

7.      Procedūrinės garantijos, kurios suteikiamos pareigūnams per vertinimo procedūrą, neturi galioti tarnautojams, kuriems taikomas bandomasis laikotarpis. Į nuolatinę tarnybą paskirtų pareigūnų ir tarnautojų, kuriems taikomas bandomasis laikotarpis, teisinė ir faktinė situacijos skiriasi iš esmės. Ypač negalima prilyginti tarnautojo, kuriam taikomas bandomasis laikotarpis, faktinės situacijos į nuolatinę tarnybą paskirto pareigūno, einančio pareigas jau ne vienus metus, faktinei situacijai. Be to, pareigūnų vertinimo taisyklių negalima taikyti tarnautojų, kuriems taikomas bandomasis laikotarpis, vertinimui. Į nuolatinę tarnybą paskirtų pareigūnų vertinimo ataskaitos ir bandomojo laikotarpio ataskaitos paskirtis skiriasi: bandomojo laikotarpio ataskaita daugiausia skirta įvertinti, ar tarnautojas, kuriam taikomas bandomasis laikotarpis, tinkamas jo pareigoms priskirtoms užduotims atlikti, o vertinimo ataskaitos pagrindinė funkcija – užtikrinti, kad administracija būtų periodiškai ir kuo išsamiau informuojama apie tai, kaip tam tikras pareigūnas atlieka savo pareigas.

(žr. 92 ir 95 punktus)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: minėto Sprendimo Doktor prieš Tarybą 85 ir 86 punktai.

8.      Sutartininko bandomojo laikotarpio ataskaita ir vėlesnės nuomonės, kaip antai viršininko arba ataskaitų komiteto nuomonė, nėra asmens nenaudai priimti sprendimai, kaip tai suprantama pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 25 straipsnį, į kurį daroma nuoroda Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 11 straipsnio pirmoje pastraipoje ir 81 straipsnyje. Vadinasi, nors bandomojo laikotarpio ataskaita ir vėlesnės nuomonės turi būti pakankamai argumentuotos, kad Sudaryti tarnybos sutartis įgaliota tarnyba galėtų motyvuoti ir priimti sprendimą, jose neprivalo būti išsamiai aprašytos visos faktinės aplinkybės, kuriomis jos pagrįstos. Konkrečiai kalbant, vertintojas neprivalo nei apibūdinti visos tarnautojo, kuriam taikomas bandomasis laikotarpis, veiklos, nei išsamiai ir detaliai paminėti per bandomąjį laikotarpį patirtus sunkumus. Be to, iš vertintojo, tarnautojo viršininko arba ataskaitų komiteto negali būti reikalaujama aptarti visų fakto ar teisės klausimų, kuriuos atitinkamas tarnautojas nurodė savo paties įvertinime ar papildomose pastabose.

(žr. 93 punktą)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1982 m. kovo 25 d. Sprendimo Munk prieš Komisiją, 98/81, Rink. p. 1155, 14 punktas.

9.      Nors Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 84 straipsnio 3 dalimi siekiama garantuoti sutartininkams teisę prireikus pateikti pastabas Sudaryti tarnybos sutartis įgaliotai tarnybai ir užtikrinti, kad į jas bus atsižvelgta, šių sąlygų 11 straipsnio pirmoje pastraipoje ir Pareigūnų tarnybos nuostatų 25 straipsnyje, į kuriuos, kiek tai susiję su sutartininkais, daroma nuoroda šių sąlygų 81 straipsnyje, nekalbama apie viršininkų, su kuriais konsultuojamasi per vertinimo procedūrą, nuomones. Todėl nurodydami motyvus jie neprivalo aiškiai pareikšti nuomonės dėl visų tarnautojo, kuriam taikomas bandomasis laikotarpis, nurodytų argumentų.

(žr. 103 ir 105 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1999 m. rugsėjo 21 d. Sprendimo Trigari-Venturin prieš Vertimų centrą, T‑98/98, Rink. VT p. I‑A‑159 ir II‑821, 57 punktas.

10.    Sprendimui atleisti laikinąjį tarnautoją iš pareigų pasibaigus bandomajam laikotarpiui taikomas reikalavimas motyvuoti. Kadangi Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 81 straipsnyje, kiek tai susiję su sutartininkais, daroma nuoroda į šių sąlygų 11 straipsnio pirmą pastraipą, kuri taikoma laikiniesiems tarnautojams, ir kadangi pastarąja nuostata šių tarnautojų atžvilgiu išplečiama galimybė taikyti Pareigūnų tarnybos nuostatų 25 straipsnį, kuriuo nustatoma pareiga motyvuoti visus asmens nenaudai priimtus sprendimus, sprendimas nepaskirti sutartininko į pareigas pasibaigus bandomajam laikotarpiui turi būti motyvuotas.

Sprendimas yra pakankamai motyvuotas, jeigu jis buvo priimtas atitinkamam asmeniui žinant jo priėmimo aplinkybes, kurios leidžia jam suprasti jo atžvilgiu priimtos priemones reikšmę. Taip yra tuo atveju, kai prieš priimant sprendimą apie nagrinėjamą situaciją buvo kalbėtasi su vadovybe. Be to, reikalavimą nurodyti motyvus atitinka toks sprendimas, kuriuo daroma nuoroda į atitinkamo asmens jau turimą dokumentą, nurodantį aplinkybes, kuriomis institucija grindė savo sprendimą.

(žr. 115 ir 117 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika:1990 m. kovo 7 d. Sprendimo Hecq prieš Komisiją, C‑116/88 ir C‑149/88, Rink. p. I‑599, 26 ir 27 punktai.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1997 m. spalio 15 d. Sprendimo IPK prieš Komisiją, T‑331/94, Rink. p. II‑1665, 52 punktas; minėto Sprendimo Trigari-Venturin prieš Vertimų centrą 84 punktas.

11.    Vertindama tarnautojo, kuriam taikomas bandomasis laikotarpis, gebėjimus, darbo rezultatus ir tarnybos interesus administracija, turi didelę diskreciją. Konkrečiai kalbant, Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 84 straipsnio 3 dalyje žodžių „išskirtinėmis aplinkybėmis“ vartojimas aiškiai parodo, kad Sudaryti tarnybos sutartis įgaliota tarnyba turi didelę diskreciją remdamasi faktinėmis aplinkybėmis ir konkrečiomis sąlygomis spręsti, kokiais atvejais būtų tikslinga pratęsti bandomąjį laikotarpį. Taigi Bendrijos teismas gali panaikinti institucijų vertinimą dėl bandomojo laikotarpio rezultatų tik akivaizdžios vertinimo klaidos arba piktnaudžiavimo įgaliojimais atvejais.

Nors administracijos pareiga rūpintis savo tarnautojais reiškia, kad, spręsdama dėl tarnautojo situacijos, tarnyba atsižvelgia į visus veiksnius, kurie gali lemti jos sprendimą, ir kad tai darydama ji atsižvelgia ne tik į tarnybos, bet ir į atitinkamo pareigūno interesus, dėl šios pareigos Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 84 straipsnio 3 dalyje numatyta „išskirtinė“ galimybė pratęsti bandomąjį laikotarpį negali virsti taisykle, kartu neiškreipdama šios nuostatos, atspindinčios šiomis sąlygomis įtvirtintą administracijos ir tarnautojų, kuriems taikomas bandomasis laikotarpis, teisių ir pareigų pusiausvyrą.

(žr. 126, 128 ir 129 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2002 m. birželio 27 d. Sprendimo Tralli prieš ECB, T‑373/00, T‑27/01, T‑56/01 ir T‑69/01, Rink. VT p. I‑A‑97 ir II‑453, 76 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: minėto Sprendimo Krcova prieš Teisingumo Teismą 62 ir 77 punktai.

12.    Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 8 straipsnio 4 dalies antrame sakinyje reglamentuojamas pareigūno, kurio darbo vieta yra už valstybės narės teritorijos ribų, kelionės išlaidų klausimas. Šioje nuostatoje numatyta, kad atitinkamas pareigūnas ir jo šeima turi teisę kiekvienais metais gauti kelionės išlaidų atlyginimą, ir šiam atlyginimui netaikoma 8 straipsnio 3 dalyje numatyta proporcingos dalies taisyklė, taikytina pareigūnui, kurio darbo vieta yra valstybės narės teritorijoje. Todėl trečiojoje šalyje dirbantis tarnautojas turi teisę į visišką jo kelionės išlaidų atlyginimą, neatsižvelgiant į faktinę jo pareigų trukmę. Toks skirtingas požiūris nėra diskriminuojantis, nes pareigūnų, kurių darbo vieta yra valstybės narės teritorijoje, ir pareigūnų, kurių darbo vieta yra už tokios teritorijos ribų, situacijos labai skiriasi.

(žr. 155 ir 158–160 punktus)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: 2007 m. sausio 23 d. Sprendimo Chassagne prieš Komisiją, F‑43/05, Rink. VT p. I‑A‑1‑0000 ir II‑A‑1‑0000, 97 punktas.

13.    Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 8 straipsnio 4 dalimi numatytas trečiojoje šalyje dirbančių pareigūnų kelionės išlaidų atlyginimo mechanizmas, kurį Bendrijos teisės aktų leidėjas paliko galioti vykdydamas 2004 m. Pareigūnų tarnybos nuostatų reformą, reiškia, kad kelionė turi būti realiai įvykusi, o jos išlaidos − iš tikro sumokėtos. Nors šioje nuostatoje neminima pareiga pateikti įrodančių dokumentų, tokia pareiga yra neatsiejama nuo sąlygos, kad kelionė turi būti realiai įvykusi.

(žr. 168 ir 169 punktus)