Language of document : ECLI:EU:F:2009:74

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (kolmas jaosto)

1 päivänä heinäkuuta 2009

Asia F-6/07 DEP

Risto Suvikas

vastaan

Euroopan unionin neuvosto

Henkilöstö – Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäyntikulujen vahvistaminen

Aihe: Kanne, jossa Suvikas on vaatinut asian F‑6/07, Suvikas vastaan neuvosto (tuomio 8.5.2008, Kok. H., s. I‑A‑1‑0000 ja II‑A‑1‑0000), oikeudenkäyntikulujen vahvistamista.

Ratkaisu: Kantajalle korvattaviksi tulevien oikeudenkäyntikulujen määräksi asiassa F‑6/07, Suvikas vastaan neuvosto, vahvistetaan 11 640 euroa.

Tiivistelmä

1.      Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäyntikulut – Vahvistaminen – Huomioon otettavat seikat – Avustajan työmäärän laajuus

(ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 91 artiklan b alakohta; virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 122 artikla)

2.      Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäyntikulut – Vahvistaminen – Korvattaviksi tulevat oikeudenkäyntikulut – Toimisto- ja tietoliikennekulut

(ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 91 artiklan b alakohta; virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 122 artikla)

1.      Kun korvattaviksi tulevien oikeudenkäyntikulujen määrää vahvistettaessa on arvioitava virkamiestuomioistuimessa käytävän oikeudenkäynnin asianosaisen avustajan työmäärän laajuutta, yhteisöjen tuomioistuinten on otettava huomioon tämän oikeudenkäynnin kannalta objektiivisesti välttämättöminä pidettävien työtuntien kokonaismäärä. Koska kirjelmien suppeus voi yhtä lailla kuvastaa niiden laatijan kykyä asian tiivistämiseen, mikä säästää tuomioistuimen ja vastapuolen aikaa, kuin olla merkki nopeasta työstä, kirjelmien pituuden ei lähtökohtaisesti ole katsottava väistämättä merkitsevän sitä, että asia edellyttää objektiivisesti tarkasteltuna suurta työmäärää.

(ks. 24 ja 26 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑290/94 DEP, Kaysersberg v. komissio, 30.10.1998 (Kok., s. II‑4105, 20 kohta) ja asia T‑171/00 DEP, Spruyt v. komissio, 20.11.2002 (Kok. H., s. I‑A‑225 ja II‑1127, 29 kohta)

Virkamiestuomioistuin: asia F‑100/05 DEP, Chatziioannidou v. komissio, 16.5.2007 (Kok. H., s. I-A-1-0000 ja II-A-1-0000, 24 kohta)

2.      Ilman asianmukaisen tietojärjestelmän käyttöä asianajotoimiston on lähes mahdotonta perustella kustakin asiasta aiheutuneiden toimisto- ja tietoliikennekulujen osuutta asianajotoimiston eri toimintakuluista. Näin ollen silloin, kun tiettyyn asiaan kohdistuvien eri toimintakulujen ei voida katsoa sisältyvän asianajopalkkioon, korvattavaksi tulevien oikeudenkäyntikulujen määrää arvioitaessa voi olla kohtuullista vahvistaa niiden määrä kiinteästi.

(ks. 38 kohta)