Language of document : ECLI:EU:F:2009:74

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

(trzecia izba)

z dnia 1 lipca 2009 r.

Sprawa F-6/07 DEP

Risto Suvikas

przeciwko

Radzie Unii Europejskiej

Służba publiczna – Postępowanie – Ustalenie kosztów

Przedmiot: Wniosek, w którym R. Suvikas wnioskuje o zwrot kosztów związanych ze sprawą F‑6/07 Suvikas przeciwko Radzie (wyrok z dnia 8 maja 2008 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑1‑0000 i II‑A‑1‑0000).

Orzeczenie: Wysokość kosztów podlegających zwrotowi na rzecz skarżącego w sprawie F‑6/07 Suvikas przeciwko Radzie zostaje ustalona na kwotę 11 640 EUR.

Streszczenie

1.      Postępowanie – Koszty – Ustalenie – Okoliczności, jakie należy wziąć pod uwagę – Nakład pracy pełnomocnika

(regulamin Sądu Pierwszej Instancji, art. 91 lit. b); regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 122)

2.      Postępowanie – Koszty – Ustalenie – Koszty podlegające zwrotowi – Koszty prowadzenia biura i łączności

(regulamin Sądu Pierwszej Instancji, art. 91 lit. b); regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 122)

1.      Jeśli chodzi o ocenę, na użytek określania wysokości kosztów podlegających zwrotowi, nakładu pracy pełnomocnika strony, związanej z postępowaniem przed Sądem do spraw Służby Publicznej, sąd wspólnotowy musi wziąć pod uwagę łączną liczbę godzin pracy, które mogą być obiektywnie niezbędne dla celów postępowania. Chociaż zwięzłość pism procesowych może stanowić zarówno wyraz zdolności ich autora do syntezy czy chęć oszczędzenia czasu pracy sędziego i strony przeciwnej, jak i oznaczać, że praca została wykonana szybko, to objętość pism procesowych nie może co do zasady być rozumiana tak, że sprawa bezwzględnie wymagała obiektywnie dużej ilości pracy.

(zob. pkt 24, 26)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑290/94 DEP Kaysersberg przeciwko Komisji, 30 października 1998 r., Rec. s. II‑4105, pkt 20; sprawa T‑171/00 DEP Spruyt przeciwko Komisji, 20 listopada 2002 r., RecFP s. I‑A‑225, II‑1127, pkt 29

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑100/05 DEP Chatziioannidou przeciwko Komisji, 16 maja 2007 r., Zb.Orz.SP s. I‑A-1-0000, II‑A-1-0000, pkt 24

2.      Kancelaria adwokacka nie jest w zasadzie w stanie, nie używając odpowiedniego systemu informatycznego, uzasadnić właściwej części kosztów prowadzenia biura i komunikacji przypadających na daną sprawę w łącznych kosztach prowadzenia kancelarii. W rezultacie, o ile można uznać, że wynagrodzenie pełnomocnika nie zawiera kosztów prowadzenia kancelarii związanych ze szczególną sprawą, ich wysokość można ustalić, na użytek określenia wysokości kosztów podlegających zwrotowi, w sposób ryczałtowy.

(zob. pkt 38)