Language of document : ECLI:EU:F:2009:74

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (tretia komora)

z 1. júla 2009

Vec F‑6/07 DEP

Risto Suvikas

proti

Rade Európskej únie

„Verejná služba – Konanie – Určenie výšky trov konania“

Predmet: Žaloba, ktorou R. Suvikas podal návrh na určenie výšky trov konania vo veci F‑6/07, Suvikas/Rada (rozsudok z 8. mája 2008, Zb. VS s. I‑A‑1‑0000, II‑A‑1‑0000)

Rozhodnutie: Suma trov konania, ktoré sa žalobcovi nahrádzajú vo veci F‑6/07, je stanovená na 11 640 eur.

Abstrakt

1.      Konanie – Trovy konania – Určenie – Skutočnosti, ktoré treba zohľadniť – Rozsah práce poradcu

[Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 91 písm. b); Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 122]

2.      Konanie – Trovy konania – Určenie – Trovy konania, ktoré sa nahrádzajú – Kancelárske a telekomunikačné výdavky

[Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 91 písm. b); Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 122]

1.      Pokiaľ ide o posúdenie rozsahu prác poradcu účastníka konania súvisiacich s konaním pred Súdom pre verejnú službu na účely vyčíslenia sumy trov konania, ktoré sa nahrádzajú, prislúcha súdu Spoločenstva zohľadniť celkový počet pracovných hodín, ktoré sa môžu zdať ako objektívne nutné na účely tohto konania. Hoci stručnosť vyjadrení môže odrážať schopnosť syntézy ich autora, ktorá šetrí čas práce súdu a druhému účastníkovi konania, ako môže byť aj znakom rýchlo vykonanej práce, nemožno dĺžku vyjadrenia v zásade považovať za dôkaz o tom, že vec objektívne vyžaduje veľa práce.

(pozri body 24 a 26)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 30. októbra 1998, Kaysersberg/Komisia, T‑290/94 DEP, Zb. s. II‑4105, bod 20; 20. novembra 2002, Spruyt/Komisia, T‑171/00 DEP, Zb. VS s. I‑A‑225, II‑1127, bod 29

Súd pre verejnú službu: 16. mája 2007, Chatziioannidou/Komisia, F‑100/05 DEP, Zb. VS s. I‑A‑1‑00139, II‑A‑1‑00759, bod 24

2.      Pri nevyužití vhodného informačného systému je pre advokátsku kanceláriu takmer nemožné, aby obhájila podiel kancelárskych a telekomunikačných výdavkov pripísateľných každej veci, v rámci rôznych výdavkov na fungovanie kancelárie. V dôsledku toho pokiaľ rôzne prevádzkové výdavky pripísateľné každej konkrétnej veci možno považovať za nezahrnuté do odmeny, je vhodné ich na účely posúdenia trov konania, ktoré sa nahrádzajú, stanoviť paušálne.

(pozri bod 38)