Language of document : ECLI:EU:F:2009:74

Sklep SodiŠČa za usluŽbence

(tretji senat)

z dne 1. julija 2009

Zadeva F-6/07 DEP

Risto Suvikas

proti

Svetu Evropske unije

„Javni uslužbenci – Postopek – Odmera stroškov“

Predmet:      Tožba, s katero je R. Suvikas vložil predlog za odmero stroškov v zvezi z zadevo F-6/07, Suvikas proti Svetu (sodba z dne 8. maja 2008, ZOdl. JU, str. I-A-1-0000 in II-A-1-0000).

Odločitev:      Znesek stroškov, ki se povrnejo tožeči stranki v zadevi F-6/07, Suvikas proti Svetu, se določi na 11.640 EUR.

Povzetek

1.      Postopek – Stroški – Odmera stroškov – Upoštevni dejavniki – Obseg dela svetovalca

(Poslovnik Sodišča prve stopnje, člen 91(b); Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 122)

2.      Postopek – Stroški – Odmera stroškov – Stroški, ki se povrnejo – Stroški pisarne in telekomunikacij

(Poslovnik Sodišča prve stopnje, člen 91(b); Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 122)

1.      Sodišče Skupnosti mora pri presoji obsega dela, ki ga je svetovalec stranke opravil v zvezi s postopkom pred Sodiščem za uslužbence, za oceno zneska stroškov, ki se povrnejo, upoštevati skupno število delovnih ur, ki se izkažejo za objektivno nujne za ta postopek. Čeprav jedrnate vloge lahko kažejo na zmožnost sinteze njihovega avtorja, ki prihrani delovni čas sodniku in nasprotni stranki, kot tudi na hitro delo, pa dolge vloge načeloma ne smejo nujno pomeniti, da je bilo za zadevo objektivno potrebnega veliko dela.

(Glej točki 24 in 26.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 30. oktober 1998, Kaysersberg proti Komisiji, T-290/94 DEP, Recueil, str. II-4105, točka 20; 20. november 2002, Spruyt proti Komisiji, T-171/00 DEP, RecFP, str. I-A-225 in II-1127, točka 29.

Sodišče za uslužbence: 16. maj 2007, Chatziioannidou proti Komisiji, F-100/05 DEP, RecFP, str. I-A-1-0000 in II-A-1-0000, točka 24.

2.      Odvetniška pisarna brez uporabe ustreznega informacijskega sistema skoraj ne more upravičiti deleža, ki ga v različnih stroških poslovanja pisarne predstavljajo stroški pisarne in telekomunikacij za vsako zadevo. Zato je, če je mogoče šteti, da različni stroški poslovanja pri posamezni zadevi niso vključeni v honorar, lahko smiselno, da se za oceno zneska stroškov, ki se povrnejo, ti določijo pavšalno.

(Glej točko 38.)