Language of document : ECLI:EU:F:2009:74

PERSONALDOMSTOLENS BESLUT

(tredje avdelningen)

den 1 juli 2009

Mål F-6/07 DEP

Risto Suvikas

mot

Europeiska unionens råd

”Personalmål – Förfarande – Fastställande av rättegångskostnader”

Saken: Ansökan genom vilken Risto Suvikas begärt fastställande av rättegångskostnaderna i mål F‑6/07, Suvikas mot rådet (dom av den 8 maj 2008 i mål F-6/07, Suvikas mot rådet, REGP s. I‑A‑1‑0000 och II‑A‑1‑0000).

Avgörande: Sökanden tillerkänns ersättning för sina rättegångskostnader i mål F-6/07, Suvikas mot rådet, med 11 640 euro.

Sammanfattning

1.      Förfarande – Rättegångskostnader – Fastställande – Omständigheter som ska beaktas – Omfattningen av ombudets arbete

(Tribunalens rättegångsregler, artikel 91 b; Personaldomstolens rättegångsregler, artikel 122)

2.      Förfarande – Rättegångskostnader – Fastställande – Ersättningsgilla kostnader – Kostnader för kontor och telekommunikation

(Tribunalens rättegångsregler, artikel 91 b; Personaldomstolens rättegångsregler, artikel 122)

1.      När omfattningen av ett partsombuds arbete i ett mål inför Personaldomstolen ska uppskattas, i syfte att beräkna de ersättningsgilla rättegångskostnaderna, ankommer det på gemenskapsdomstolen att beakta hur många arbetstimmar som skulle kunna anses som objektivt nödvändiga i det aktuella ärendet. Det faktum att inlagorna är koncisa kan bero på författarens sammanfattningsförmåga, vilket sparar tid för domstolen och motparten, men kan lika väl tyda på ett snabbt arbete. Det faktum att inlagorna är långa innebär däremot inte nödvändigtvis att ärendet rent objektivt krävde en stor arbetsinsats.

(se punkterna 24 och 26)

Hänvisning till

Förstainstansrätten 30 oktober 1998, Kaysersberg mot kommissionen, T‑290/94 DEP, REG 1998, s. II‑4105, punkt 20; 20 november 2002, Spruyt mot kommissionen, T‑171/00 DEP, REGP s. I‑A‑225 och s. II‑1127, punkt 29

Personaldomstolen 16 maj 2007, Chatziioannidou mot kommissionen, F‑100/05 DEP, REGP s. I‑A-1-0000 och s. II‑A-1-0000, punkt 24

2.      Om en advokatbyrå inte använder sig av ett ändamålsenligt datoriserat system är det i det närmaste omöjligt för denna byrå att visa hur stor andel av kostnaderna för kontor och telekommunikation, bland de totala administrationskostnaderna, som hänför sig till varje enskilt mål. I de fall då de administrationskostnader som kan hänföras till ett särskilt ärende inte kan anses ingå i arvodet kan det följaktligen vara skäligt att fastställa dessa på ett schablonmässigt sätt, i syfte att beräkna de ersättningsgilla rättegångskostnaderna.

(se punkt 38)