Language of document : ECLI:EU:F:2009:95

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (втори състав)

10 юли 2009 година

Дело F-15/09

Валентина Христова

срещу

Комисия на Европейските общности

„Публична служба — Конкурс — Изпълнение на съдебно решение — Допустимост“

Предмет: Жалба на основание членове 236 ЕО и 152 АЕ, с която г‑жа Христова иска да се постановят подходящи мерки за изпълнение на Решение на Съда на публичната служба от 25 ноември 2008 г. по дело Христова/Комисия (F‑50/07, Сборник СПС, стр. I‑A‑1‑0000 и II‑A‑1‑0000)

Решение: Отхвърля жалбата като явно недопустима. Жалбоподателката понася направените от нея съдебни разноски.

Резюме

Длъжностни лица — Жалба — Предмет — Разпореждане до администрацията — Недопустимост

(член 91 от Правилника за длъжностните лица)

В рамките на жалба, подадена на основание член 91 от Правилника, общностният съд не би могъл, без да навлиза в прерогативите на административния орган, да прави принципни декларации или констатации, нито да отправя разпореждания до общностните институции. Поради този принцип са недопустими исканията за разпореждане на институция да приеме мерките по изпълнение на съдебно решение, с което се отменя решение.

(вж. точка 15)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 27 юни 1991 г., Valverde Mordt/Съд, T‑156/89, Recueil, стр. II‑407, точка 150; 8 юни 1995 г., P/Комисия, T‑583/93, Recueil FP, стр. I‑A‑137 и II‑433, точки 17 и 18

Съд на публичната служба — 12 март 2009 г., Hambura/Парламент, F‑4/08, Сборник СПС, стр. I‑A‑1‑0000 и II‑A‑1‑0000, точка 32