Language of document : ECLI:EU:F:2009:95

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (toinen jaosto)

10 päivänä heinäkuuta 2009

Asia F-15/09

Valentina Hristova

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Kilpailu – Tuomion täytäntöönpano – Tutkittavaksi ottaminen

Aihe: EY 236 ja EY 152 artiklaan perustuva kanne, jossa Hristova vaatii virkamiestuomioistuinta määräämään asianmukaiset täytäntöönpanotoimenpiteet asiassa F-50/07, Hristova vastaan komissio, 25.11.2008 annetulle virkamiestuomioistuimen tuomiolle (Kok. H., s. I‑A‑1‑0000 ja II‑A‑1‑0000).

Ratkaisu: Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat. Kantaja vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

Virkamiehet – Kanne – Kohde – Hallintoviranomaiselle osoitettu määräys – Tutkimatta jättäminen

(Henkilöstösääntöjen 91 artikla)

Henkilöstösääntöjen 91 artiklan nojalla nostettua kannetta käsitellessään yhteisöjen tuomioistuimet eivät voi esittää periaatteellisia julistuksia tai toteamuksia eivätkä osoittaa yhteisön toimielimille määräyksiä, koska ne tekisivät muutoin hallintoviranomaisen etuoikeudet tyhjiksi. Tämän periaatteen vuoksi vaatimus, jonka mukaan toimielin on velvoitettava toteuttamaan toimenpiteitä päätöksen kumoamisesta annetun tuomion täytäntöön panemiseksi, on jätettävä tutkimatta.

(ks. 15 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑156/89, Valverde Mordt v. yhteisöjen tuomioistuin, 27.6.1991 (Kok., s. II‑407, 150 kohta) ja asia T‑583/93, P v. komissio, 8.6.1995 (Kok. H., s. I‑A‑137 ja II‑433, 17 ja 18 kohta)

Virkamiestuomioistuin: asia F‑4/08, Hambura v. parlamentti, 12.3.2009 (Kok. H., s. I‑A‑1‑0000 ja II‑A‑1‑0000, 32 kohta)