Language of document : ECLI:EU:F:2009:95

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta)

2009. gada 10. jūlijā

Lieta F‑15/09

Valentina Hristova

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Konkurss – Sprieduma izpilde – Pieņemamība

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru V. Hristova [V. Hristova] lūdz noteikt atbilstošus Civildienesta tiesas 2008. gada 25. novembra sprieduma lietā F‑50/07 Hristova/Komisija (Krājums‑CDL, I‑A‑1‑0000. un II‑A‑1‑0000. lpp.) izpildes pasākumus

Nolēmums Prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu. Prasītāja sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Prasība – Priekšmets – Rīkojums administrācijai – Nepieņemamība

(Civildienesta noteikumu 91. pants)

Saskaņā ar Civildienesta noteikumu 91. pantu celtas prasības ietvaros Kopienu tiesa, nepārkāpjot administratīvās iestādes prerogatīvas, nevar izdarīt principiāla rakstura paziņojumus vai konstatējumus, nedz arī izdot rīkojumus Kopienu iestādēm. Šis princips nozīmē, ka nav pieņemami prasījumi likt iestādei veikt pasākumus attiecībā uz tāda sprieduma izpildi, ar kuru atcelts lēmums.

(skat. 15. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 1991. gada 27. jūnijs, T‑156/89 Valverde Mordt/Tiesa, Recueil, II‑407. lpp., 150. punkts; 1995. gada 8. jūnijs, T‑583/93 P/Komisija, RecueilFP, I‑A‑137. un II‑433. lpp., 17. un 18. punkts.

Civildienesta tiesa: 2009. gada 12. marts, F‑4/08 Hambura/Parlaments, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑0000. un II‑A‑1‑0000. lpp., 32. punkts.